Uudistettu

Vakuutustutkinto, VTS

  • Aloitusajankohta 20.03.2018
  • Loppumispvm. 21.03.2018
  • Ilm. Viimeistään 19.03.2018
  • Paikka Online
  • Hinta 135€ /ainesuoritus*

Ilmoittautumisaika on mennyt kiinni

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää kattavasti vakuuttamisen periaatteisiin, vakuutuslainsäädäntöön ja vakuutustoiminnan taloudelliseen merkitykseen, vakuutuspalvelujen markkinointiin sekä sosiaalivakuutuksen periaatteisiin ja muotoihin.

Lue lisää tutkinnon uudistuksesta ja ajankohtaisista asioista Ajankohtaista VTS:stä

Kenelle?

Vakuutustutkinto on tarkoitettu kaikille vakuutusalalla aloittaville tai alalle hakeutuville. Tutkinto antaa myös alalla jo pitempään toimineelle mahdollisuuden tuoreuttaa alan perustietoja ja osoittaa ammatillinen pätevyytensä. Tutkinto soveltuu hyvin myös yritysten vakuutusasioita hoitaville henkilöille sekä niille alan ulkopuolisille, jotka haluavat perehtyä vakuutusalaan.

Mistä tutkinto koostuu?

Vakuutustutkinto suoritetaan tehokkaasti työn ohessa itseopiskeluna. Tutkinto on mahdollista suorittaa joustavaan tahtiin. Tutkinto koostuu neljän yhteisen ja neljän valinnaisen aineen suorituksesta eli kahdeksasta tentistä.

Yhteiset aineet

Riskienhallinta

Vakuutusoppi

Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu

Vakuutustalous

Valinnaiset aineet

Kuljetusvakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Moottoriajoneuvovakuutukset

Omaisuuden vakuuttaminen

Työeläkevakuutus

Vapaaehtoinen henkilövakuutus

Vastuuvakuutus

Sosiaaliturva

Suoritusjärjestys on vapaa ja yhdellä kertaa voi tenttiä useampia aineita. Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 2–3 vuotta. Tutkinto tulee kuitenkin suorittaa neljän vuoden kuluessa sen aloittamisesta (ks. siirtymäsäännöt). Toukokuusta 2018 tutkinnon suorittamisen aloittaville tutkinnon suoritusaika on 2 vuotta.

Ainesuorituksia myös yksittäin

Tenttejä voi suorittaa myös yksittäin esim. osaamisen testaamisen tukena. Yksittäiseen tenttiin osallistujan ei edellytetä suorittavan koko tutkintoa.

Kaikki tentit suoritetaan digitaalisesti. Tentin suorittaminen edellyttää tietokonetta ja verkkoyhteyttä.

* Maaliskuun 2018 tenttimaksu on 135 euroa/ainesuoritus + alv 24 % ja diplomi 39 euroa + alv 24 %.

Toukokuusta 2018 Vakuutustutkinnossa siirrytään tutkintomaksuun, 1100 euroa + alv. Tutkinnon suorittaja ostaa verkkosivuilta Vakuutustutkinnon suoritusoikeuden, joka sisältää 4 yhteisen aineen tenttiä ja 4 valinnaisen aineen tenttiä. Vanhat suorittajat eli ennen toukokuuta aloittaneet ostavat jatkossakin yksittäisiä ainesuorituksia, 150 euroa + alv. Uusintatenttien hinta on samansuuruinen kuin ainesuorituksen hinta.

 

Koulutuksen yhteyshenkilöt: Tarja Riima 010 837 3777 (etunimi.sukunimi@finva.fi)

Lue lisää tutkinnon uudistuksesta ja ajankohtaisista asioista Ajankohtaista VTS:stä

Tenttiaikataulu

Avaa Sulje

179. SUORITUSTILAISUUS

järjestetään 20.-21.3.2018. Tenttiin ilmoittautuminen päättyy 6.3.2018.


Toukokuun 2018 tenttipäivä
on maanantai 28.5.2018. Ilmoittautumisajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Maaliskuun tenttien aikataulu

I PÄIVÄ

Pilottitentit kesto 1,5 h
klo 9.00-10.30
Vakuutusoppi, pilottitentti, ks. ohje ainesivulta
klo 12.00-13.30
Vakuutustalous, pilottitentti, ks. ohje ainesivulta

klo 9.00- 11.00
Työeläkevakuutus

klo 12.00-13.30
Omaisuuden vakuuttaminen

klo 15.00-17.00
Riskienhallinta
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

II PÄIVÄ

klo 12.00-14.00
Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu
Vastuuvakuutus

klo 15.00-17.00
Vapaaehtoinen henkilövakuutus
Kuljetusvakuutus

Tutkintovaatimukset ja tenttikirjallisuus

Avaa Sulje

Kunkin aineen tutkintovaatimukset selviävät ko. aineen kohdalta. Kaikki yhteiset aineet tentitään. Valinnaisista aineista tentitään 4 ainetta. Vakuutustutkinto on laajuudeltaan 16,5-21 opintopistettä sen mukaan, mitkä valinnaiset aineet suorittaja tenttii.

Neljä pakollista ainetta tentitään ja neljä valinnaista ainetta tentitään.

Voit tutustua Vakuutustutkinnon tenttikirjallisuuteen valitsemalla haluamasi aineen allaolevasta listasta.

Yhteiset aineet

Riskienhallinta

Vakuutusoppi

Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu

Vakuutustalous

 

Valinnaiset aineet

Kuljetusvakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Moottoriajoneuvovakuutukset

Omaisuuden vakuuttaminen

Työeläkevakuutus

Vapaaehtoinen henkilövakuutus

Vastuuvakuutus

Sosiaaliturva

Tenttiohjeet

Avaa Sulje

OHJEET SÄHKÖISEEN SUORITUSTILAISUUTEEN OSALLISTUVILLE

ILMOITTAUTUMINEN TENTTEIHIN

Suoritustilaisuuteen ilmoittaudutaan vakuutustutkinnon ilmoittautumislomakkeella. Tenttiin ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.

Suorittaja voi osallistua vain siihen ainesuoritukseen, johon hän on ilmoittautunut ja josta tenttimaksu on suoritettu. Suorittajan jäädessä pois tenttitilaisuudesta tenttijä voi osallistua samalla tenttimaksulla seuraavaan tenttitilaisuuteen, kun hän toimittaa lääkärintodistuksen poissaolosta. Sähköiseen tenttitilaan kirjautuminen tenttipäivänä luetaan osallistumiseksi.

TENTTITILAISUUS                          

Tenttijä saa henkilökohtaiseen sähköpostiinsa tunnukset Moodle-tenttialustaan, jossa tentti suoritetaan. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa kenellekään. Kirjautumissivulta saa tilattua unohtuneen käyttäjätunnuksen tai salasanan. Jos tenttijällä on tenttiajankohtana jostain syystä ongelmia tunnuksensa kanssa, hänen tulee olla ennen tentin alkua yhteydessä FINVAan (puh. 040 450 3490 tai 040 450 3465).

Huom! Vakuutusoppi ja vakuutustalous-aineiden tentit ovat pilotteja, jotka suoritetaan maaliskuussa uudessa sovelluksessa. Tentteihin osallistuvat saavat ohjeet sähköpostitse.

Kaikki tentit alkavat täsmälleen ilmoitettuna aikana. Tenttitilan saa sulkea aikaisintaan viidentoista minuutin kuluttua suoritustilaisuuden alkamisajasta. Sähköinen tentti kestää joko 1,5 tai 2 tuntia aineesta riippuen.

Jos tenttijällä tulee tentin aikana Moodleen liittyvä tekninen ongelmatilanne, eikä hän pysty jatkamaan tenttiä, hänen tulee viipymättä ottaa yhteyttä FINVAan joko sähköpostitse tai soittamalla 040 450 3490 tai 040 450 3465. Nämä yhteystiedot ovat näkyvillä myös tentin aloitussivulla.

Tentti suositellaan tehtävän valvotussa tilassa esimerkiksi työpaikalla.

FINVA valvoo ja seuraa suoritustilaisuutta Moodlen aktiviteettiraporteista ja lokitiedoista. FINVA voi tehdä pistotarkastuksia tenttitilaisuuksiin.

Tenttijän oman edun mukaista on suorittaa ainesuoritus ohjeiden mukaisesti ja rehellisesti. Suoritustilaisuuden johtaja (FINVAn edustajat) voi keskeyttää ainesuorituksen vilpillisen menettelyn vuoksi tai muusta syystä harkintansa mukaan. Tenttitulos voidaan hylätä myös suoritustilaisuuden jälkeen, jos tentin suorittamisessa todetaan käytetyn vilppiä. Vilpillisen menettelyn takia hylätystä ainesuorituksesta ilmoitetaan ainesuorituksen maksajalle. Vilppiepäilyt ilmoitetaan FINVAan (tarja.riima@finva.fi).

Tutkintotilaisuudessa sallitut apuvälineet ja lähteet

Suoritustilaisuudessa ei saa käyttää tenttikirjallisuutta, omia taulustoja tai muita digitaalisia, kirjallisia tai suullisia lähteitä tai apuvälineitä, ellei niistä ole erikseen muuta mainintaa. Suoritustilaisuudessa saa olla paperisena esillä ”Ohjeet sähköiseen suoritustilaisuuteen osallistuville”.

TENTTIKYSYMYKSET

Tenttitilaan pääsee kirjautumaan suoritustilaisuuden ensimmäisen tenttipäivän aamuna. Tenttikysymykset ovat katsottavissa täsmälleen ilmoitettuna ajankohtana.

Tenttikysymykset ovat suomenkielisiä.

TENTTIIN VASTAAMINEN

Vastaukset kirjoitetaan vastauskenttään tai ohjeissa mainitulla tavalla. Kysymyksiin saa, ellei toisin ilmoiteta, vastata missä järjestyksessä tahansa. Mikäli kysymysryhmän alussaon suoritusohjeet asianomaisesta aineesta, ne on luettava tarkkaan ja kokonaan.

Tekstiin ei voi lisätä liitetiedostoja. Vastauksessa tulee olla kaikki vastaukseen tarkoitettu tieto. Tenttijä ei saa viitata muihin vastauksiinsa, sillä arvioijat näkevät vain tenttijän yhden vastauksen kerrallaan.

Vastaamiseen käytettävissä oleva aika näkyy tenttitilan vasemmassa lohkossa, kun tenttijä on vastaamassa kysymyksiin. Jos vastaaminen jää kesken annetun ajan puitteissa, tentti palautuu sellaisena kuin se oli määräajan täyttyessä.

Suoritustilaisuuden johtaja voi keskeyttää ainesuorituksen vilpillisen menettelyn vuoksi tai muusta syystä harkintansa mukaan.

TENTISTÄ POISJÄÄMINEN

Sairastumisesta tai muusta ylivoimaisesta esteestä ja tentin suorittamatta jättämisestä on ilmoitettava välittömästi FINVAan tarja.riima@finva.fi. Tutkintomaksua ei makseta takaisin tenttimättä jääneestä ainesuorituksesta. Mikäli tenttijä toimittaa poissaolostaan lääkärintodistuksen, tenttioikeus siirtyy seuraavaan suoritustilaisuuteen. Jos tenttijä kirjautuu tenttiin tenttipäivänä, hänet katsotaan tenttiin osallistuneeksi.

Lääkärintodistus on toimitettava kuukauden kuluessa suoritustilaisuudesta FINVAan. Myöhemmin jätettyä palautushakemusta ei oteta huomioon.

ARVIOINNIT JA TULOKSET

Hyväksyttyjen ainesuoritusten arvioinnissa käytetään seuraavia arvosanoja:
hylätty eli 0 tai hyväksytty arvosanoin tyydyttävä = 1, hyvä = 2 ja kiitettävä = 3. Vakuutustutkintoon vaaditaan hyväksyttävä arvosana kaikissa kahdeksassa aineessa.

Ainesuoritusten tulokset ovat salaisia, kunnes FINVA on julkaissut tulokset. Sen jälkeen tulokset ovat julkisia.Tenttien tulokset ilmoitetaan kirjeitse yhtiöihin tai asianomaiselle henkilölle ohjelmassamainittuun päivämäärään mennessä. Tietoja tuloksista ei anneta puhelimitse.  Tentin suorittajat voivat tarkastella vastauksiaan, arvosanaa ja arviointia omin tunnuksin  tenttialustassa ilmoitettuna ajankohtana tulosten julkaisemisen jälkeen.

VALITUKSET

Vakuutustutkintoa koskevat valitukset käsittelee ja ratkaisee Vakuutustut­kintolautakunta. Mikäli tenttijä haluaa tehdä valituksen, sen tulee olla kirjallinen ja perusteltu.Valituskirje osoitetaan vakuutustutkintolautakunnalle FINVAan. Valitus on tehtävä neljäntoista vuorokauden kuluessa tulosten julkaisemisesta.

Siirtymäsäännöt

Avaa Sulje

Toukokuusta 2018 alkaen tutkinnon suoritusaika on 2 vuotta.

Jos tutkinnon suorittajalla on ensimmäinen hyväksytty tentti 1.1.2014, (suoritustilaisuus 166 8.–9.1.2014), silloin hänellä on mahdollisuus siirtyä uudistettuun tutkintoon,  jolloin suoritusaika on neljä (4) vuotta ja kahdeksan ainesuoritusta. Kuitenkin edellytetään, että neljä yhteistä ainetta täytyy tenttiä.

Mikäli ensimmäinen hyväksytty tentti on suoritettu ennen 1.1.2014, suoritusaika on edelleen kuusi (6) vuotta ja 10 ainesuoritusta (liikeviestinnän ja työelämän kehittäminen tentti on mahdollista suorittaa vain vuoden 2015 aikana). Tällöin pakolliset aineet ovat vanhan säännön mukaan Vakuutustalous, Vakuutusoppi, Sosiaaliturva ja Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu.

Ohjesääntö

Avaa Sulje

Vakuutustutkintotoiminnan ohjesääntö
Vakuutustutkinto, VTS

Ohjesääntö 2016

Ilmoittautumisaika on mennyt kiinni