Henkilöiden, omaisuuden ja toiminnan vakuuttamisessa on monia lakisääteisiä velvollisuuksia. Sääntelyn ja lainmuutosten johdosta on tärkeää noudattaa alan yhteistä tapaa tulkita uusia säädöksiä sekä ymmärtää vakuuttamisen kokonaisuus ja sen yhteydet. Sen lisäksi on osattava tulkita vahingonkorvauslakia. 

Tutustu alla olevaan Finvan seminaaritarjontaan, valitse sinulle sopiva koulutus ja vahvista finanssialan osaamistasi.

Tutustu myös vakuutustutkintoihin ja koulutusohjelmiin

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Vakuutusalan ammattilaisten ja työnantajien arvostama tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan substanssiosaamisen.

Vakuutustutkinto, VTS

Vakuutustutkinto, VTS, on kaikille vakuutusalalla tai vakuutusten kanssa työskenteleville henkilöille tarpeellinen tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista.

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä, monimuotoisia riskejä sekä finanssialaan vaikuttavaa lainsäädännön viitekehystä. Ohjelma auttaa hahmottamaan työn keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja.

Verkkokurssit organisaationne henkilökunnalle

Finva tarjoaa osaamisen kehittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen verkkokurssit koko organisaationne henkilökunnan käyttöön. Tutustu ja valitse organisaatiollenne sopiva verkkokurssi ja ota yhteyttä.

Vakuuttaminen

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja IDD-direktiivin vaateiden, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten, asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun sekä Kelan etuukisen aihealueista.

Sijoittaminen ja varainhoito

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. asiakkaan tuntemisen, rahanpesun estämisen, johdannaisten ja MiFID II -vaateiden aiheista.

Vakuuttaminen 

Vakuuttaminen on tärkeässä asemassa niin perheiden kuin yritystenkin toiminnan vahvistamisessa ja turvaamisessa. Vakuuttaminen on läsnä liki jokaisella elämän alueella ja vakuuttamisen rooli on turvata toiminnan jatkuvuutta erityisesti isojen ja äkillisten menetysten osalta. Vakuutuksia voi jaotella eri tavoin, ryhmittelyt auttavat hahmottamaan vakuuttamisen kokonaisuutta ja niiden avulla voidaan muodostaa kartta vakuuttamisen kokonaisuudesta.  

Yksi tapa jaotella vakuutuksia on jakaa ne vakuutettavan henkilön, omaisuuden ja toiminnan mukaan. Henkilövakuuttaminen, omaisuuden vakuuttaminen ja toiminnan vakuuttaminen on ylätason jaottelu. Se ei vielä kerro tarkemmin esimerkiksi siitä, millaisesta henkilövakuuttamisesta on kyse. Usein tarvitaan tarkemman tason tietoa, jotta kokonaisuudesta muodostuu riittävän yksityiskohtainen kuva. Toiseksi tavaksi onkin vakiintunut tarkastelu sen kannalta, onko vakuuttamisessa kyse lakisääteisistä vakuutuksista vai vapaaehtoisista vakuutuksista. Lakisääteinen vakuutus ja vapaaehtoinen vakuutus poikkeavat toisistaan juuri sen pohjalta, voiko asiakas valita sen ottamisen vai ei. Lakisääteisyys liittyy vahvasti vakuutuksen kytkeytymiseen sosiaaliturvan kokonaisuuteen, ja näihin vakuutuksiin liittyy myös sidosryhmiä mm. vakuutusvelvollisuuden laiminlyönnin tilanteita varten.  

Vakuutusalan toimijoita ovat muun muassa Liikennevakuutuskeskus, Eläketurvakeskus ja Tapaturmavakuutuskeskus. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat Työeläkevakuutus, Työtapaturmavakuutus, Liikennevakuutus, Potilasvakuutus. Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat omaisuuden vakuuttaminen (äkillinen ennalta arvaamaton, palo, murto, vesi) Ajoneuvovakuutus (Kasko ja Osakasko), vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, keskeytysvakuutus, vapaaehtoiset henkilövakuutukset, mm. henkivakuutus, sairaskuluvakuutus, tapaturmavakuutus.  

Vapaaehtoinen vakuuttaminen, sen erityispiirteisiin kuuluu vahva linkittyminen kotitalouksien ja yritysten arkeen ja myös sosiaaliturvaan. Monesti vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen otetaan sosiaaliturvaa täydentämään. Tästä hyvänä esimerkkinä on henkivakuutus, joka täydentää esimerkiksi työelämässä olevilla henkilöillä lakisääteistä ryhmähenkivakuutusta. Vapaaehtoinen eläkevakuutus puolestaan täydentää lakisääteistä eläketurvaa. Riskienhallintakeinona vakuuttaminen on tärkeää niin yksityishenkilöiden kuin yritysten kannalta.  

Vakuutuskorvaaminen 

Vakuutuskorvaaminen on se kohta, jossa asiakaskokemus punnitaan. Oikea vakuutuskorvauspäätös lunastaa myyntihetkellä asiakkaille annetut lupaukset. Henkilö- ja omaisuusvahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tekeminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan omaisuuteen ja toimintaan kohdistuvan korvauspäätöksen aikaansaaminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan korvauskäsittelijän lisäksi muun muassa juristeja, insinöörejä, palotarkastajia, autokorjaamoitatekemään saumatonta yhteistyötä.  

Henkilövakuutusten korvauskäsittelyssä on vahvasti mukana korvauskäsittelijän ja juristin lisäksi vakuutuslääkärit ja hoitavat lääkärit. Finva tarjoaa ainoana Suomessa lääketieteeseen keskittyviä seminaareja suunnattuna vakuutuskorvausten kanssa työskenteleville. Finvan Lääketiede vakuutusalalla -seminaarisarja tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä laajentaa ammattitaitoa korvauspäätösten tekemisessä. Seminaareihimme on osallistunut jo yli 800 vakuutuskorvausten ammattilaista ja tilaisuuksiemme avulla osallistujat ovat saaneet puolueetonta lääketieteellistä ja juridista näkemystä korvauspäätösten tueksi. Ne ovat auttaneet lunastamaan koko vakuutuksen elinkaaren aikana tehdyt lupaukset korvauspäätöksessä. Etenkin henkilövahinkoihin liittyvissä päätöksissä vältytään turhilta kuluilta ja ylläpidetään hyvää asiakassuhdetta tekemällä oikeita korvauspäätöksiä heti. 

Korvauspäätösten oikeellisuus on avainasemassa, mutta heti sen jälkeen on kyse siitä, miten asia kerrotaan vahingonkärsineelle. Vuorovaikutus niin suullisesti kuin kirjallisesti ovat taitoja, joita on harjoiteltava koko ajan. Hyvä teksti korvauspäätöksissä on instrumentti, jolla kommunikoidaan asiakkaan kanssa, ja jolla voidaan myös lujittaa asiakassuhdetta. Hyvän perustelun tavoitteena on lisätä asiakkaiden luottamusta ja vähentää valituksia. Tarkoituksena on löytää mistä elementeistä hyvä perustelu syntyy, oli kyseessä sitten myönteinen tai kielteinen korvauspäätös. 

Vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Se on yleislaki, joka ei kuitenkaan koske sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta.Vakuutuskorvausten kannalta Vahingonkorvauslaki on yksi keskeisimmistä laista. 

Vakuutusalan lainsäädäntö  

Vakuutusalalla toimiessa tärkeää on olla selvillä lähitulevaisuuden keskeisistä sääntelyuudistuksista vakuutusalalla sekä ymmärtää EU-tasoisen sääntelyn moniportainen valmistelurakenne. Myös aiemmat lait ja sääntelyt on tunnettava. Keskeisimpiä ovat seuraavat: Vakuutusyhtiölaki vuodelta 2016 ns. Solvenssi II -sääntelystä johtuen uudisti vakuutusyhtiöiden hallinto-, vakavaraisuus-, raportointi- ja valvontasääntelyn. 

Vuonna 2018 tuli voimaan uusi vakuutusten tarjoamista koskeva laki IDD, joka yhtenäistää eri kanavista tapahtuvan vakuutusten tarjonnan sääntelyn ja luo yksityiskohtaisemmat asiakkaansuojasäännöt. EU:n tietosuoja-asetus ja sen johdosta uudistuva tietosuojalainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2018. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaa ja Vakuutuslautakuntaa toimintaa koskeva sääntely ja Lautakunta- ja oikeuskäytäntöä esimerkiksi vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta, vakuutuksen myöntämistä ja vakuutusehtojen muuttamista koskevet linjaukset on myös tunnettava. Näiden lisäksi on oltava etukäteen tietoinen tulossa olevista vahinkovakuutus-, henkivakuutus- ja työeläkevakuutusyhtiöitä koskevista ajankohtaisista EU-säädöshankkeista ja niiden perusteella annettavasta kansallisesta lainsäädännöstä. Nämä luovat kehikon, jonka avulla osaamme pohtia miten sääntely tulee vaikuttamaan oman yhtiön tuotteisiin ja palveluihin.  

Finvassa pyrimme järjestämään koulutuksia erittäin etupainotteisesti, mielellään ennen kuin laki ja sääntelyt ovat tulleet voimaan. Tarkoituksena on myös saada koulutuksiin osallistujista foorumi, jossa asiantuntijat voivat pohtia uuden lain ja sääntelyn tuomia yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia. Sen lisäksi Finvajulkaisee pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan ammattitietoa niin perinteisinä kirjoina kuin sähköisinä tietokantoina ja sovelluksina.  

Osaamisen ylläpitäminen 

Vakuutusala luo tärkeän perustan yhteiskunnan toiminnalle. Sen ammattilaisten on huolehdittava omasta ammattitaidostaan ja ylläpidettävä osaamistaan jatkuvasti yhteiskunnan, työn ja vakuutusten uudistuessa vastaamaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta. 

Finanssiala Ry:n raportin mukaan vakuutusalan toiminnassa keskeisiksi teemoiksi nousivat työhyvinvoinnin ja tehokkuuden seurannan kehittäminen sekä yritysten kyky omaksua uudenlaisia teknologiainnovaatioita liittoutumalla tai hankkimalla osaamista teknologiayrityksistä. Digitalisaatiolla on keskeinen rooli vakuutusalan tuottavuuden parantamisessa. Sen vaikutus alaan on voimakas, koska palvelut ovat aineettomia ja siten kaikki digitoitavissa. Vaikka monet työtehtävät digitalisoituvat, jää tehtävää myös inhimilliselle osaamiselle: luovuutta, sosiaalista vuorovaikutusta sekä motivointia ja opetusta sisältävät tehtävät lisääntyvät. Koska tulevaisuudessa tuottavuuden uusi kasvu perustuu henkisen pääoman ja tietotekniikan yhdistämiseen digitaalisia prosesseja hyväksi käyttäen, edellyttää tämä uudenlaista ajattelua.

Asiakkaiden käyttäytymisen muutos ja sitä kautta vakuuttamisen muutokset vaikuttavat vakuutusalan tuleviin tuotteisiin ja palveluihin. Osaamisen ylläpito ja uuden oppiminen ovat etenkin näin säädellyllä alalla kuin vakuutusala erittäin tärkeitä. Finvan verkkokoulutuksilla varmistat, että kaikilla vakuutuksentarjoajilla on ajantasainen ja riittävä vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (IDD) ja lain mukainen osaaminen. Verkkokurssien suorittamisesta saadaan todistus, jolloin osaamisen todentaminen niin henkilö-, kuin organisaatiotasolla paranee. 

Vakuutusalan tulevaisuus

Uudistuvalla vakuutusalalla tarvitaan tulevaisuuslukutaitoa ja ennakoivaa ajattelua. 
Asiakaskäyttäytyminen ja sitä kautta asiakkaiden tarpeet vakuuttaa itseään tai omaisuuttaan ovat muutoksessa ja se haastaa vakuutusalan kyvyn tuottaa uusia, asiakkaita kiinnostavia innovaatioita. 

Vakuutusalaan vaikuttavia muutoksia voidaan ennakoida muun muassa heikkojen signaalien avulla ja muutosta voidaan saada myös itse aikaan.Vakuutusalan huomisen toimintaympäristö haastaa vakuutusalan asiantuntijat ennakoivaan ajatteluun sen lisäksi on seurattava maailmantalouden kehitystä ja pureuduttava ennen kaikkea vakuutusalalle merkitykselliseen tietoon. On hyvä ymmärtää globaalien ilmiöiden vaikutuksista vakuutusalaan ja pyrkiä muodostamaan näkemys siitä, miten liiketoiminnan kehitys turvataan.Tulevaisuusajattelussa on tavoitteena löytää löytää vakuutusalalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostaa nykyisiä.  

Finva vahva vakuutusalan kouluttaja

Vakuuttaminen ja vakuutuskorvaus ovat olleet Finva Finanssikoulutuksen vahva kivijalka aivan alusta lähtien. Olemme erikoistuneet vakuuttamisen ja vakuutuskorvausten erityispiirteisiin. Finvalla on ollut ilo toimia jo 50 vuoden ajan. Saamme edelleen tehdä vahvaa yhteistyötä vakuutusalan organisaatioiden sekä lainsäätäjien että vakuutusalan edunvalvojien kanssa. Vahva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa takaa sen, että koulutustarjontamme on ajankohtaista, jossa on myös kurkistus tulevaan. Samalla etsimme vakuutusalalle yhteistä hyvää tapaa toimia muuttuvilla ja kuitenkin erittäin säännellyillä vakuutusalan markkinoilla. Aalto University Executive Educationin facultien kautta saatava vahva tutkimustieto yhdistettynä finanssialan parhaimpiin käytäntöihin antaa osallistujillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.  

Ratkaisumme 

Tärkeintä on vahva vakuuttamiseen ja korvaamiseen liittyvä osaaminen, koulutuksen toteutustapoja on monia ja ne ovat mahdollisimman monipuolisia. Finvan vakuuttamiseen ja vakuutuskorvaamisen osaamiseen liittyvät ratkaisut vaihtelevat puolen päivän koulutuksesta kahden päivän seminaareihin sekä noin vuoden kestäviin vakuutusalan tutkintoihin, arvostetut ja ammattilaisille suunnatut VTS ja YVTS. Koulutuksissamme yhdistyy vahva vakuutusosaaminen ja -kokemus sekä alan viimeisimmät tutkimukset ja parhaat käytännöt. Paikan päällä ja onlinena pidettävien koulutusten lisäksi organisaatioilla on mahdollisuus hankkia koko henkilöstölleen Finvan verkkokurssit, jotka helpottavat ajan tasalla pysymistä ja osaamisen todentamista.  

Koulutuksellinen lähestymistapamme kuuluu se, että pyrimme oppimaan parhaita käytänteitä vakuutusalan ja myös muiden toimialojen case-esimerkeistä. Globaalin vakuutusmarkkinoiden tuntemus ja läheiset yliopistoyhteydet takaavat viimeisimmän tiedon ja vahvat yhteydet vakuutusalan vaikuttajiin, syväosaajiin ja viranomaistahoihin sekä sen että viimeisin tieto on saatavilla. Tarjonnassamme olevat seminaarit, verkkokurssit ja koulutusohjelmat voidaan räätälöidä organisaation tarpeisiin tai voimme suunnitella puhtaalta pöydältä sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä!

Kirsi Ivonen

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

 

Jenna Anttonen

Director, Finance Programs

+358 10 837 3809

jenna.anttonen@aaltoee.fi

Petri Lehtivaara

Solutions Director

+358 10 837 3722

petri.lehtivaara@aaltoee.fi

Salla Närhinen

Program Director

+358 10 837 3772

salla.narhinen@aaltoee.fi

Ella Puoliväli

Senior Manager, Lifewide Learning

+358 10 837 3712

ella.puolivali@aaltoee.fi

Tilaa Finvan uutiskirjeTilaa uutiskirje

Uutiskirjeestämme saat tuoreimmat sisältömme, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka