Talouteen ja yritystoimintaan liittyvä osaaminen koskettaa jokaista organisaatiota alasta riippumatta. Finva tukee yritysten taloudenhallintaa monipuolisella koulutustarjonnalla taloudenlukutaidon ja tietosuojan perusasioista aina suhdannevaihteluiden ja maailmantalouden muutosten ymmärtämiseen.

Tutustu alla olevaan Finvan seminaaritarjontaan, valitse sinulle sopiva koulutus ja vahvista finanssialan osaamistasi.

Tutustu myös koulutusohjelmiimme

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset sijoittamaan projektityöskentelyn finanssialan viitekehykseen sen muovautuessa monien muutoshankkeiden alla, esimerkkejä unohtamatta.

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä, monimuotoisia riskejä sekä finanssialaan vaikuttavaa lainsäädännön viitekehystä. Ohjelma auttaa hahmottamaan työn keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja.

Verkkokurssit organisaationne henkilökunnalle

Finva tarjoaa osaamisen kehittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen verkkokurssit koko organisaationne henkilökunnan käyttöön. Tutustu ja valitse organisaatiollenne sopiva verkkokurssi ja ota yhteyttä.

Sääntely ja riskienhallinta

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. yrityksien riskienhallinnan, asiakkaan tuntemisen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen yleisistä käytänteistä sekä rahanpesun estämisestä kiinteistöalalla -aiheista.

Yritystoiminta on taloudellisen toiminnan ydin 

Talouteen ja yritystoimintaan liittyvä osaaminen koskettaa jokaista organisaatiota alasta riippumatta. Finvan tarjonnassa on monipuolisesti sisältöjä, jotka auttavat liiketoiminnan kehittämisessä, kannattavuuden parantamisessa, muutoksen hallitsemisessa ja riskienhallinnassa. Tähtäimessä on ennen kaikkea henkilöstön osaamisen ja pätevyyden ylläpito.  

Perusteista erityiseen 

Finva tukee yritysten taloudenhallintaa monipuolisella koulutustarjonnalla, jossa perusteiden osalta keskitytään mm. taloudenlukutaidon ja tietosuojan perusasioihin ja jossa syvennytään mm. suhdannevaihteluiden ja maailmantalouden monimutkaisten muutosten ymmärtämiseen.  

Kansantalouden perusteet ja finanssialan rakenteiden – finanssikonsernit, pankkiala, vakuutusala – tunteminen on pohja, jolle taloudellisen toiminnan tunteminen rakentuu. Vakuutustutkinnoissa (VTS) ja osassa koulutussisältöjä keskitytään ensin perusteiden tarkastelemiseen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Tästä seuraava askel on kohti erityisempiä ja syvempiä osaamisen sisältöjä, kuten esimerkiksi yrityksen tilinpäätöksen analysointi, asuntojen myyntiprosessin ymmärtäminen, big datan tai massadatan hyödyntäminen ja vakavaraisuuden varmistaminen.  

Jokainen pystyy valitsemaan syventävää koulutussisältöä omien työtehtäviensä ja kehittymistarpeidensa ja opiskeluun käytettävissä olevan aikaresurssin mukaisesti. 

Muutokset toimintaympäristössä ovat arkea 

Yritystoiminnassa on aina kyse riskien ottamisesta. Yritystoiminnan riskit eivät kuitenkaan ole ympäröivästä yhteiskunnasta irrallinen osa. Kaikkien yritysten on seurattava toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia, ennakoitava tulevaa ja varauduttava yllätyksiin. 

”Nykyaikana bisnes on kuitenkin päättymätön peli. Muutokset toimintaympäristössä ovat nopeita, ja siksi pelissä ei tiedetä oikeastaan mitään etukäteen: joukkueita tulee lisää, niitä häviää, joku menee konkurssiin. Säännötkin muuttuvat kesken pelin---”, toteaa OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio Aalto Leaders´ Insightin artikkelissa strategiaprosessien parantamisesta.  

Riskienhallintaan ja taloudellisen toiminnan muutokseen tarvitaan jatkuvasti uusia ja spesifejä taitoja, joihin tutustutaan ja opiskellaan verkostomaisesti yhdessä Finvan koulutusohjelmissa. Asiantuntijat, esimiehet ja johto tarvitsevat uudenlaisia työkaluja ja valmiuksia, joihin paneudutaan uusimman tutkitun tiedon ja usein Aalto-yliopiston asiantuntijoiden opastuksella. Liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon jatkuvaa kehittämistä ei voi enää sivuuttaa nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä. 

Asiakkaiden kuuntelu on avainasia 

Yritystoiminnassa on muistettava sen tärkein yksikkö, asiakas. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa koostuu monista toimista kuten asiakaspalvelu ja neuvonta, myynti, asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen, tietosuoja, maksuliike. Näihin toimintoihin yritykset voivat hankkia osaamisen todentamista, lisäosaamista ja kehittämismahdollisuuksista Finvasta.  

Huolimatta sujuvista toimintatavoista yhdenkään yrityksen ei kannata tuudittautua tyytyväisyyteen asiakaskuuntelussa tai yleensä asiakkaiden kanssa keskusteltaessa. Muutosjohtamisen ja esimiestyön valmentaja Helka Pirinen muistuttaa ennakkoluuttomuudesta uudistua. ”Sanotaan, ettei luovuus kukoista hierakioissa, mutta se vaatii systematiikkaa. Kaiken luovuuden ja palvelumuotoilun taustalla pitää olla aina asiakkaan tarve eli hänelle tuotettu lisäarvo”, huomioi Pirinen.  

Finvan koulutuksissa ja koulutusohjelmissa on mahdollista opiskella asiakaskokemuksen luontia esimerkiksi palvelumuotoilun, datan hyödyntämisen sekä luovuuden avulla sekä sparrata toisten opiskelijoiden kesken. Omaan organisaatioon uudet työkalut ja opit saa konkreettisesti käyttöön hyödyntämällä asiakaskokemuksen kehittämisprojektit.  

Juridisten taitojen tarve kasvaa 

Liiketoimintaa ohjaavat lainsäädäntö, sopimukset ja hyvän tavan toimintamallit. Näiden mukaisesti toimiminen varmistaa yrityksen toiminnan ja sen jatkuvuuden. Taloudellisen toiminnan osaamisen lisäksi yritystoiminnassa on yhä enemmän ymmärrettävä toimintaan liittyvää oikeudellista sääntelyä. Juridisten normien osaaminen ja tuntemuksen merkitys onkin kasvanut merkittävästi. 

Finvan sisällöissä on joitakin erityisesti juristeille suunnattuja koulutuksia, joissa aihealueita käsitellään juridiikan näkökulmasta ja juridisin termein, mutta yleisesti koulutukset ja verkkokurssit toteutetaan niin, että ne ovat kaikille ymmärrettäviä. Tavoitteena on saada asiantuntijat työskentelemään organisaatioissa sujuvassa yhteistyössä yhteisten tavoitteiden hyväksi.  

Viime vuosien yksi näkyvyyttä eniten saanut lainsäädännöllinen uudistus on ollut EU:n tietosuoja-asetus (2016/679, GDPR). Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuoja-asioihin törmää jokapäiväisessä asiakaspalvelussa esimerkiksi, kun on pohdittava, kenelle asiakastietoja voi kertoa. Finvan suosituilla tietosuojaverkkokursseilla koulutetaan yritysten henkilöstä tietosuojan tuntemukseen ja oikeisiin toimintatapoihin tietosuoja-asiaoissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Rahanpesun estäminen on kaikelle yritystoiminnalle tärkeää 

Laajasti eri elinkeinonharjoittajia ja toimialoja koskeva ajankohtainen laki on myös laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (444/2017). Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella hankitun omaisuuden alkuperä niin, että omaisuus näyttää laillisesti hankitulta. Rikoksella hankittu omaisuus voi olla peräisin mistä tahansa rikoksesta eli rahanpesun kohteena voi olla esimerkiksi varastettu ajoneuvo tai veropetoksella hankittu hyöty. Terrorismin rahoitus on usein äärimmäisen hajautettua ja yksittäisiä terroritekoja rahoitetaan jo pienilläkin summilla.  

Vuonna 2019 Etelä-Suomenaluehallintovirasto (AVI) alkoi valvoa valtakunnallisesti rahanpesun estämisen toteuttamista tiettyjen ilmoitusvelvollisten piirissä. Tätä varten AVI otti käyttöön valvontarekisterin. Valvonnalla varmistetaan, että ilmoitusvelvolliset ovat tietoisia lain niille asettamista velvoitteista.  

Finvan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen verkkokurssit sekä kurssi asiakkaan tuntemisesta (KYC) ovat koulutuskäytössä ja osaamisen todentamisen mittarina kymmenissä finanssialan ja alaan liittyvissä yrityksissä. Lähimmän kahden vuoden aikana Finvan oppimisympäristössä on jaettu pian 10000 todistusta kurssien suorittamisesta. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (AML) järjestetään vuosittain myös suosittuja koulutuspäiviä.  

Asiakaspalvelu vaatii moniosaamista 

Asiakaspalvelussa työskenteleviltä vaaditaan entistä enemmän monen asian perusteellista osaamista, moniosaajuutta. Toimialojen rajat ovat rikkoutuneet ja esimerkiksi vakuutusalan asiakaspalvelussa perusosaamisen lisäksi osaamista tulee olla autovakuutuksen lisäksi autonrenkaista, auton käyttöenergian ympäristöystävällisyydestä ja auton rahoituksesta ja vakuuttamisesta tai kotieläinvakuutuksen ollessa kyseessä kotieläinten kasvatuksesta ja terveydestä sekä yleisesti kotieläinen vakuuttamisesta. 

EU:n direktiivi vakuutusten tarjoamisesta (IDD) sekä laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) vaikuttavat suoraan ja välillisesti monen yrityksen asiakaspalvelussa toimivan henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Vakuutuksia tarjoavat yritykset pystyvät osoittamaan henkilöstön pätevyyden Finvan verkkokurssikokonaisuuden suorituksin.  Kokonaisuus koostuu 10 verkkokurssista ja 2 osaamistestistä. Verkkokurssien tehtävät ja esimerkit havainnollistavat oikeat toimintamallit ja antavat opastusta, miten esittää vakuutusalan asioita ymmärrettävästi asiakkaille.    

Kohti kestävää ja uutta liiketoimintaa 

Yritystoiminta on muuttunut paikallisesta valtakunnalliseksi ja maailmanlaajuiseksi. Niin positiiviset muutokset kuin toimintaympäristön ongelmat koskettavat jokaista yritystä, sekä pieniä paikallisempia toimijoita että suuria ylikansallisia yrityksiä. Globaalit ympäristöhaasteet eivät ole vain joidenkin yritysten tai toimialojen keskiössä, vaan ympäristötekojen huomioiminen on kaikkien alojen ja talouden toimijoiden yhteinen asia.  

Euroopan unionissa (EU) on esimerkiksi otettu selkeitä askeleita kohti kestävän kasvun rahoitusta sekä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen siirtymisestä. Suomalainen finanssiala on ollut vahvasti mukana edistämässä EU:n sijoituskohteiden kestävyysluokittelua, kertoo Finanssiala ry sivuillaan. Kestävyysluokittelun tarkoituksena on tarjota sijoittajille ja yrityksille yhtenäinen määrittely sille, mitä taloudellisia toimintoja voidaan pitää kestävinä ympäristön kannalta. 

Lisää tietoa näistä kestävyysluokittelun sisällöistä ja finanssialan kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta saa osallistumalla Finvan koulutuksiin ja koulutusohjelmiin. Niissä kerrotaan todellisia esimerkkejä muutoksen tarpeellisuudesta, tehdyistä muutoksista ja tulevista suunnitelmista.  

On jo selvää, että ympäristön ongelmiin reagoiminen, open banking, alustatalous, lisääntynyt tavaroiden yhteiskäyttö ja yhteisöllisyys muuttavat finanssialaa ja sen vuorovaikutusta asiakkaiden ja toisten toimijoiden kanssa. Koulutuksissa kerrotaan, miten pankki- ja vakuutusalan toimijat sekä alan ulkopuoliset kolmannet toimijat ovat yhdessä onnistuneet palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä, missä on ollut kipupisteitä ja missä kohdin tarvitaan lisää osaamista, ideoita ja kehittymiskykyä.  

Kestävyyteen ja sen määrittelyyn liittyvä EU-sääntely on tulossa lisääntymään, joten kaikissa yrityksissä kannattaa seurata Finvan ajankohtaista koulutustarjontaa tästäkin näkökulmasta.

Monika Torkki

Kalenteri

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

 

Kirsi Ivonen

Senior Program Director

+358 10 837 3774

kirsi.ivonen@aaltoee.fi

Salla Närhinen

Program Director

+358 10 837 3772

salla.narhinen@aaltoee.fi

Soili Ojaniemi

Senior Program Manager

+358 10 837 3804

soili.ojaniemi@aaltoee.fi

Ella Puoliväli

Program Manager

+358 10 837 3712

ella.puolivali@aaltoee.fi

Saana Sampio

Program Manager

+358 10 837 3785

saana.sampio@aaltoee.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeen saat luettavaksesi ajankohtaisia uutisia finanssialalta ja -koulutuksesta sekä pysyt ajan tasalla Finvan tarjonnasta. Kirje lähetetään enintään kerran kuukaudessa. Voit perua tilauksesi milloin tahansa.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka.