Sijoitus- ja varainhoidonpalveluita tarjoavien yritysten on tärkeää huolehtia, että sen työntekijöillä on ajantasainen tieto asiakkaan tuntemisen (KYC), rahanpesun estämisen (AML) sekä sijoitustuotteiden myyntiä ja markkinointia sääntelevän MiFID-direktiivin linjauksista.

Tutustu alla olevaan Finvan seminaaritarjontaan, valitse sinulle sopiva koulutus ja vahvista finanssialan osaamistasi.

Tutustu myös koulutusohjelmiimme

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Finva, working together with ACAMS*, offers a preparation course for the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certification in Finland. The Certified Anti-Money Laundering Specialist preparation day prepares you for the CAMS exam. After the preparation course you'll take the CAMS exam in Helsinki, and you become a CAMS Certified Graduate.

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä, monimuotoisia riskejä sekä finanssialaan vaikuttavaa lainsäädännön viitekehystä. Ohjelma auttaa hahmottamaan työn keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja.

Sijoittaminen on kaikkien ulottuvilla - ja se vaatii osaamista palveluntarjoajilta  

Suomessa on viime vuosina laajasti herätty kotitalouksien sijoittamisen ja varainhoidon positiivisiin vaikutuksiin ja ymmärretty sen merkitys niin ylivelkaantumisen torjunnassa kuin elämäntilanteiden muutoksiin varautumisessa. Sijoituspalveluntarjoajien määrän kasvu sekä sijoitusvaihtoehtojen monipuolistuminen ovat tuoneet sijoittamisen kaikkien ulottuville. Myös lainsäädännölliset muutokset ovat tehneet sijoittamisesta aiempaa turvatumpaa ja helpompaa.  

Suomessa on perinteisesti totuttu säästämään pahan päivän varalle ja varallisuus on pääasiassa ollut kiinni omistusasunnoissa tai matalan tuoton sijoituskohteissa, kuten pankkitalletuksissa. Viime vuosikymmeninä suomalaisten asenteessa on kuitenkin havaittavissa selkeä muutos osakesijoittamiseen suhtautumisessa ja sijoittamisen arkipäiväistymisessä. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n lokakuussa 2019 tehdyssä Arvo- ja asenne -kyselytutkimuksessa 62 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sijoittaminen tarjoaa erinomaisen keinon lisätä niin yksityisten kansalaisten kuin koko kansantalouden vaurautta, vaikka se sisältää myös riskejä.  

Sijoittamisen tullessa osaksi yhä useampien suomalaisten arkea, sijoituspalveluntarjoajien osaaminen ja asiantuntemus korostuu. Tulevaisuudessa markkinoilla tulevat pärjäämään palveluntarjoajat, joilta löytyy monipuolisten sijoitustuotteiden lisäksi myös osaamista palvella niin vasta-aloittavia kuin kokeneitakin sijoittajia. 

 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority - ESMA) tehtävänä on edistää EU:n arvopaperimarkkinoiden tehokasta ja yhdenmukaista sääntelyä ja valvontaa, asiakkaansuojaa, finanssimarkkinoiden integriteettiä, avoimuutta ja tehokkuutta sekä tasapuolisia kilpailuolosuhteita. 

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä pyritään suojaamaan pankin, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan asiakasta sekä sijoittajaa monin eri tavoin. Sijoituspalveluntarjoajien on noudatettava asiakkaan tuntemista (KYC) sekä rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoittamisen (TF) estämistä koskevia vaatimuksia toiminnassaan. Lisäksi sijoituspalvelujen tarjoamista koskee myös oma erityinen sääntelykokonaisuutensa, MiFID II -direktiivi ja MiFIR-asetus, joilla pyritään varmistamaan, että sijoittajille annetaan oikeat ja riittävät tiedot sijoitustuotteista.  

Näiden lisäksi sijoituspalveluyritysten on noudatettava Finanssivalvonnan ohjeita ja muutenkin hyvää arvopaperimarkkinatapaa suhteessa asiakkaisiinsa. 

MiFID II -direktiivistä suojaa sijoittajille ja avoimuutta kaupankäyntiin 

Alkuvuodesta 2018 voimaan saatettu MiFID II -direktiivi ja MiFIR-asetus rahoitusvälineiden markkinoista ovat laaja sääntelykokonaisuus, jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat sijoitussuojan parantaminen ja kaupankäynnin avoimuuden lisääminen. Sääntöjen yhdenmukaisuus mahdollistaa myös kauppapaikkojen ja sijoituspalveluntarjoajien toiminnan kaikkialla Euroopan Unionissa. 

Sijoituspalveluntarjoajilla on velvollisuus huolehtia, että kaikilla sijoittamisen parissa toimivilla työntekijöillä on riittävä ja ajantasainen osaaminen sijoitustuotteista ja sijoitusneuvonnan antamisesta. Finva on reagoinut MiFID II -sääntelyyn jo ennen sen varsinaista voimaantuloa syyskuussa 2017 valmistuneella MiFID II vaateet -verkkokurssikokonaisuudella, joka pohjautuu Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden vaatimuksiin. Sijoitusalalle yhteisesti tuotettu koulutus sisältää 3 verkkokurssia ja 2 osaamiskoetta, joissa käsitellään kansantaloutta ja rahoitusmarkkinaa, menettelytapoja sijoituspalveluiden tarjoamisessa sekä sijoitustuotteita ja niiden verotusta. Kokonaisuuden täydentää kaksi osaamiskoetta sijoitustuotteista ja sijoitusneuvonnasta.  

Osaaminen vaatii myös jatkuvaa ylläpitoa, minkä vuoksi Finva on valmistanut jo useita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden vaatimuksiin pohjautuvia MiFID II Carry On -verkkokursseja. Verkkokurssien sisältö on suunniteltu MiFID II:n vaateiden verkkokurssikokonaisuuden (license to operate -taso) jälkeen opiskeltavaksi osaamisen ylläpidon ja kehittämisen aineistoksi (license to carry on -taso). Carry On -kursseissa paneudutaan asianmukaisuusarviointiin, sijoituspalvelun rooleihin, verotukseen, eettisyyteen ja vastuullisuuteen, soveltuvuusarviointiin sekä tiedonantovelvollisuuteen ja tuotehallintaa.  

Osakesäästötili ja korkoa korolle -ilmiö osakesäästämisessä 

Jos palataan vielä sijoittamisen arkipäiväistymiseen, yksi mainittavan arvoinen asia, jolla tätä pyritään entisestään edistämään, on vuoden 2020 alussa voimaan tullut lakimuutos osakesäästötilistä. Paljon mediahuomiota saanut osakesäästötili on uusi tapa sijoittaa suoraan osakkeisiin ja siitä hyötyy erityisesti aktiivisesti kauppaa käyvä pitkän tähtäimen sijoittaja. Osakesäästötilin suurin hyöty on osinkojen ja myyntivoittojen verotuksen lykkäys siihen hetkeen, kun tililtä nostetaan rahoja. Pitkäjänteinen sijoittaja pystyy näin hyötymään niin sanotusta korkoa korolle -vaikutuksesta.  

Vaikka olemme neljäkymmentä vuotta länsinaapuriamme Ruotsia jäljessä osakesäästötilin kanssa (Ruotsissa vastaavantyyppisiä sijoitussäästötilejä on ollut jo 1970-luvulta lähtien), on tämä muutos tervetullut edistysaskel sijoittamiseen ja varainhoitoon kannustamiseksi. Osakesäästötilin avaamista tarjoavien yhtiöiden mukaan tili on herättänyt suurta kiinnostusta. Nähtäväksi jää, onko kyseessä vain alkuviehätys vai tuoko muutos merkittävää lisäystä suomalaisten sijoitusaktiivisuuteen.  

Pääomasijoittaminen kasvaa Suomessa toimialana kaiken aikaa  

Toinen kiinnostava ilmiö Suomen sijoitusmarkkinassa on varsinkin viime vuosina kasvanut pääomasijoittamisen toimiala. Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kasvu- ja kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoituksia tehdään sekä nuoriin startup-yrityksiin että vakiintuneisiin kasvuyrityksiin.  

Pääomasijoituksen yhteydessä yrittäjä tai myyjä luopuu yleensä suurimmasta osasta omistustaan pääomasijoittajalle. Pääomasijoittaja ei kuitenkaan ole yrityksen pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan siitä sovitun suunnitelman mukaisesti. Sijoittajan tärkein tavoite on saada sijoitukselleen mahdollisimman suuri taloudellinen voitto irtautumisvaiheessa. Pääomasijoittamisesta haettavia etuja muihin rahoitusmuotoihin nähden ovat esimerkiksi ammattimainen ote yrityksen kasvattamiseen sekä pääomasijoittajan yritykseen tuoma osaaminen ja kontaktit. 

Osaaminen onkin vahvassa roolissa pääomasijoitusalalla, näkyen suoraan rahaston tuotossa, joten kouluttautumiseen kannattaa panostaa. Osaamista on mahdollista kasvattaa Aalto ENT:n ja Pääomasijoittajat ry:n yhteistyössä järjestämän Venture Capital & Private Equity – pääomasijoittamisen perusteet -koulutuksen kautta.

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta toteaakin Aalto Leaders´ Insightin haastattelussa, että ”Osaaminen on pääomasijoittajan suurin rikkaus”.  

Sijoitussalkun kokonaisuus ja riskistrategia ratkaisevat 

Globaalin osaamisen merkitys korostuu Aalto Leaders´ Insightin haastattelussa Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Markku Kaustian mukaan sijoitusalalla suhteessa enemmän kuin monella muulla erityisosaamista vaativalla alalla. Taitavan sijoitusammattilaisen osaamisessa korostuvat globaalin näkemyksen lisäksi kokonaisvaltaisuus ja laaja-alaisuus sekä lisäarvoa tuottavat yritysanalyysit. Sillä, mitä yksittäistä osaketta juuri tänään ostaa, ei ole kovin suurta merkitystä salkun kokonaishallinnassa. Yksittäistä ostosuositusspekulaatiota tai yksittäisen yrityksen seuraamista oleellisempaa on sijoitussalkun kokonaisuus, sijoittajalle sopivan strategian laatiminen sekä oikean riskitason määrittäminen ja hallittu riskinotto. ”Se, ovatko riskit hallinnassa vai eivät, kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei ole helppoa”, Kaustia täsmentää. 

Globaalin sijoitusosaamisen kehittämiseksi Aalto EE aloitti vuonna 2019 yhteistyön Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n kanssa Certified European Financial Analyst (CEFA) -koulutuksen järjestämiseksi. CEFA-koulutus on arvostettu Euroopassa tunnustettu tutkinto sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää analyysiosaamistaan. Koulutus rakentuu neljästä haastavasta moduulista, joiden aikana katetaan kymmenen alan keskeistä aihepiiriä. Kaikkien vaadittavien tenttisuoritusten ja vaaditun työkokemuksen jälkeen osallistujat saavat oikeuden käyttää CEFA-nimikettä. 

Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. CEFA-kursseja on Suomessa järjestetty yli 20 vuoden ajan ja tutkinnon on suorittanut yli 400 sijoitusalan ammattilaista. 

Vastuullinen sijoittaminen kasvaa vauhdilla 

Yksi tärkeä trendi on vastuullisuus, joka on viime vuosina tehnyt tuloaan lähes kaikille toimialoille. Tätä merkittävää teemaa ei voi unohtaa myöskään sijoittamisen ja varainhoidon osalta. Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut vauhdilla ja tästä esimerkkinä on YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittajien määrä, joka on kasvanut yli 2 000 sijoittajaan ympäri maailmaa. Näiden sijoittajien yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on yli 80 000 miljardia dollaria. Suomessakin merkittävimmät instituutiosijoittajat ja varainhoitajat toimivat vastuullisuusfoorumin jäseninä ja/tai PRI-allekirjoittajina. 
 
Vastuullinen sijoittaminensaattaa vaikuttaa haasteelliselta kokonaisuudelta. Se sisältää paljon vaihtoehtoja, lähestymistapoja ja työkaluja. Se myös sekoitetaan usein eettiseen sijoittamiseen ja vanhentuneisiin uskomuksiin tuotoista ja työtavoista. Finanssiala ry:n toimeksiannosta tehdyssä kyselytutkimuksessa vastuullisesta sijoittamisesta 51 % vastaajista kiinnosti seurata sijoitustensa tuottojen lisäksi niiden vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Jatkuva itsensä kouluttaminen on avainasemassa, jos haluaa pysyä mukana kilpailussa 

Pätevyysvaatimukset edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa. Myös globaalin osaamisen merkitys korostuu sijoitusalalla suhteessa enemmän kuin monella muulla erityisosaamista vaativalla alalla. kansainvälisyys, globaalin tason osaaminen ja vastuullinen sijoittaminen sekä alan digitalisoituminen korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Jatkuva itsensä kouluttaminen on avainasemassa, jos haluaa pysyä mukana kilpailussa. 

Sijoitusalalla osaamiselle on selkeät perusvaatimukset, jotka jokaisen alalla toimivan tulee täyttää. Asiakkaan tuntemiseen, rahanpesun estämiseen ja sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvä osaaminen ovat perusta, joka jokaisen sijoitusneuvojan tai varainhoitajan tulee hallita. Tämän lisäksi alalla työskenteleville löytyy useita erikoistuneempia sertifikaatteja ja tutkintoja, joiden hyöty niiden haltijalle, ja tämän työnantajalle, riippuu henkilön keskittymisalueesta ja työtehtävien laajuudesta sekä työtehtävässä osaamiselle asetetuista lainsäädännöllisistä vaatimuksista.Unohtamatta tietenkään jatkuvan itsensä kouluttamisen tärkeyttä kilpailussa pysymisen kannalta.

Monika Torkki

 

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

 

Jenna Anttonen

Director, Finance Programs

+358 10 837 3809

jenna.anttonen@aaltoee.fi

Ella Puoliväli

Senior Manager, Lifewide Learning

+358 10 837 3712

ella.puolivali@aaltoee.fi

Tilaa Finvan uutiskirjeTilaa uutiskirje

Uutiskirjeestämme saat tuoreimmat sisältömme, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka