Uudistuva sääntely sekä riskienhallinnan kasvava merkitys vaativat yritykseltä sopeutumista sekä uuden oppimista. Finvan koulutukset auttavat yritystäsi lainsäädäntömuutosten ennakoinnissa ja ymmärtämisessä sekä riskienhallinnan tehokkaassa järjestämisessä ja kehittämisessä.

Tutustu alla olevaan Finvan seminaaritarjontaan, valitse sinulle sopiva koulutus ja vahvista finanssialan osaamistasi.

Yrityskulttuuri ja eettisyys osana compliancea -webinaaritallenne

Compliance-toiminta nähdään tavallisimmin lainsäädännön noudattamisena ja ohjeistuksien luomisena. Aiheen yhteydessä keskustelu eettisyydestä ja vastuullisuudesta on kuitenkin noussut yhä vahvemmin esille niin mediassa kuin organisaatioiden sisällä. Webinaarinauhoitteessa kuulet eettisyyden merkityksestä osana compliance-toimintaa. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, josta pääset katsomaan webinaaritallenteen.

Tutustu myös koulutusohjelmiimme

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Finva, working together with ACAMS*, offers a preparation course for the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certification in Finland. The Certified Anti-Money Laundering Specialist preparation day prepares you for the CAMS exam. After the preparation course you'll take the CAMS exam in Helsinki, and you become a CAMS Certified Graduate.

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä, monimuotoisia riskejä sekä finanssialaan vaikuttavaa lainsäädännön viitekehystä. Ohjelma auttaa hahmottamaan työn keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja.

Verkkokurssit organisaationne henkilökunnalle

Finva tarjoaa osaamisen kehittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen verkkokurssit koko organisaationne henkilökunnan käyttöön. Tutustu ja valitse organisaatiollenne sopiva verkkokurssi ja ota yhteyttä.

Finanssitoiminnan perusteet

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. kansantalouden perusteiden, Kelan ettuuksien, työeläkkeen ja riskienhallinnan aiheista.

Sijoittaminen ja varainhoito

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. asiakkaan tuntemisen, rahanpesun estämisen, johdannaisten ja MiFID II -vaateiden aiheista.

Sääntely ja riskienhallinta

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. yrityksien riskienhallinnan, asiakkaan tuntemisen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen yleisistä käytänteistä sekä rahanpesun estämisestä kiinteistöalalla -aiheista.

Finanssialan sääntely- ja riskienhallintaosaaminen avainasemassa  

FINVA tukee finanssiosaamista tarvitsevia yrityksiä finanssialan sääntelyn sekä riskienhallinnan kokonaisuuksien ymmärtämisessä, suunnittelussa sekä toteutuksessa. Epävarmuuden ja markkinoiden nopeiden muutosten keskellä riskienhallinnan ja sääntelyn rooli korostuvat.   

Finanssialan toimintaympäristöä ja sen reunaehtoja viime aikoina yksi selkeimmin muokannein tekijä on ollut lisääntynyt sääntely ja kiristyvä valvonta. Finanssikriisin jälkeen toimialan sääntely ja valvonta ovat lisääntyneet merkittävästi, sillä kriisi toi esille valvonnan ja sääntelyn puutteet ja haasteet. Sääntelyn tarkoituksena on edistää markkinoiden mikro- ja makrovakautta ja estää uusien kriisien syntyä. Finanssiala kantaa vastuuta myös välillisesti vaikutusten kautta monien muiden alojen vakaudesta sekä kansantalouden kokonaisuudesta. Sääntelyn tarkoituksena on myös estää rikollista toimintaa. 

Etenkin viime vuosina finanssialaa ovat koskettaneet uudet sääntelykokonaisuudet muun muassa rahoitusvälineiden markkinoista (MiFIDII), vakuutusten tarjonnasta (IDD), uudesta maksupalveludirektiivistä (PSD2) sekä tietosuojasta (GDPR). Myös rahanpesun ja terrorismin torjuntaan (AML), asiakkaan tuntemiseen (KYC) sekä pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö on kiristynyt.  

Kasvava sääntelyn määrä kohdistuu finanssisektorilla myös esimerkiksi vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyn kiristymiseen, joiden tarkoituksena on tukea pankkien vakavaraisuutta ja siten laajemmin rahoitusmarkkinoiden vakautta. Yksi keskeisimmistä sääntelykokonaisuuksista on Basel III, jonka toimeenpano on alkamaisillaan EU-maissa.  

Uusi sääntely tulee yhä useammin kansainvälisempänä ja tyypillisesti EU-tasoisena sääntelynä. Sääntelyn tarkoituksena on yhtenäistää maiden käytäntöjä, sääntelyä ja valvontaa globaalissa maailmassa. Monien uusien sääntelykokonaisuuksien keskiössä on myös kuluttajan suojan lisääminen. Tästä hyvänä esimerkkinä on pyrkimys sijoittajansuojan parantamiseen ja edistämiseen MiFIDII sääntelyn kautta. Parhaimmassa tapauksessa sääntely yhtenäistää toimialaa, mahdollistaa paremman kilpailun, asiakkaalle helpomman tuotteiden ja palveluiden vertailun sekä lisää siten alan tehokkuutta. Sääntelyn tarkoituksena on myös turvata rahoitusmarkkinoiden vakaus ja luottamus. 

Sääntely vaatii sopeutumista ja uuden oppimista 

Uusi sääntely, velvoitteet ja vaatimukset vaativat finanssitoimijoilta paljon sopeutustoimia sekä uuden oppimista. Uusien sääntelykokonaisuuksien toteutus ja läpivienti ei ole aina helppoa ja nopeaa. Kasvavasta sääntelyn määrästä on myös usein keskusteltu alalla ja sen on väitetty unohtavan sääntelyn tuoman lisäkustannusten ja hyötyjen suhteen. Haastavaa sääntelyn implementoinnista tekee usein sen monitasoisuus ja päällekkäisyys, kun sääntelyä annetaan sekä EU- että kansallisella tasolla. 

Lisähaastetta sääntely tuo myös finanssialan ulkopuolelle. Finanssialan lainsäädäntö koskettaa yhä enemmän myös perinteisen määritelmän mukaan finanssialan ulkopuolella toimivia yrityksiä. Lainsäädäntöosaamisen vaatimukset koskettavat yhä useampaa yritystä. Esimerkiksi rahanpesun (ML) ja terrorismin rahoittamisen (TF) riskien valvonnan resurssit sekä tietämys ovat alan ulkopuolella huomattavasti alhaisemmalla tasolla. Etenkin alalle tulevat uudet yritykset huomaavat hyvin nopeasti olevansa tekemisissä moninaisen sääntelyn kanssa. Vaikka toisaalta esimerkiksi PSD2 direktiivin tarkoituksena on ollut avata rajapintoja kolmansille osapuolille ja mahdollistaa siten uudenlaisia innovointeja, yhteistyötä ja liiketoimintaa, on sääntelytaakan vaikutuksista innovaatiotoiminnalle myös keskusteltu.  

Alati muuttuvalla sääntelykentällä osaamisen ylläpito ja todentaminen asettaa yhä enemmän haasteita. FINVA Finanssikoulutus tukee ajankohtaisten koulutusten avulla yrityksiä ja asiantuntijoita niin ennakoimaan tulevia lainsäädäntömuutoksia kuin ymmärtämään uuden regulaation sisältöjä, vaikutuksia sekä soveltamista liiketoimintaan. Finva on myös kouluttanut laajasti finanssialan sekä alan ulkopuolisia yrityksien henkilöstöä etenkin KYC-, AML-, GDPR-, IDD- sekä MiFID II -verkkokurssikokonaisuuksien kautta. Verkkokurssien avulla yrityksen henkilöstön osaamisen on helppo päivittää kerralla samalle tasolle. Finvan verkkokurssivalikoimaan kuuluu myös osaamisen ylläpitoa tukevia ”Carry On” -sisältöjä. 

Riskienhallinta ja ”three lines of defence” 

Yritystoiminnan keskiössä on riskienhallinta, jolla pyritään turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuvuus ja henkilöstön hyvinvointi. Hyvä riskienhallinta lähtee yritysten sisäisistä prosesseista, missä jokaisella henkilöstön jäsenellä on oma roolinsa riskien ehkäisyssä.  

Riskienhallinnan tavoitteena on luoda ne toimet, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa, arvioida sekä käsitellä yrityksen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä. Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka vaikuttaa haitallisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Yritysten riskienhallinta ja sen prosessit tunnistavat ja arvioivat jatkuvasti niin sisäisiä kuin ulkoisia riskejä ja sen tulisi olla vahvasti yhteydessä johtamiseen. Parhaimmillaan kattava ja tehokas riskienhallinta tuo lisäarvoa yritykselle. 

Tavallisesti riskit jaetaan finanssialalla strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin sekä vahinkoriskeihin. Finvan Yritykset ja riskienhallinta -verkkokurssi antaa hyvät perustiedot riskienhallinnan tarkoituksesta, keskeisistä käsitteistä sekä erilaisten riskien keskeisimmistä sisällöistä. Riskienhallinnan teemat ovat myös vahvasti esillä muussa Finvan tarjonnassa. 

Riskienhallinnan yhteydessä puhutaan usein myös kolmesta puolustuslinjasta ”three lines of defence”, joka tarkoittaa riskienhallinnasta vastuussa olevia osastoja. Ensimmäisen puolustuslinjan vastuu on liiketoimintayksiköissä. He siis ovat vastuussa liiketoiminnan riskeistä sekä riskienhallintaprosesseista liiketoiminnan tasolla. Puolustuslinjojen tarkoituksen on valvonnan eriyttäminen tahoille, jotta tehokas valvonta sekä toimiva riskienhallinta voidaan taata. Puolustuslinja-ajattelu on etenkin finanssialalla vallitseva käytäntö. Puolustuslinjamallia valvoo usein ylin johto. 

Toisessa puolustuslinjassa ovat compliance-toiminto sekä riskienhallintatoiminnot, jotka valvovat sääntöjen noudattamista, ja joiden tulee olla riippumattomia ensimmäisestä linjasta. Tämä linja toimii siis tukitoimintona ja toisaalta se on myös usein se taho, jossa määritetään riskienhallinnan tavoitteet, prosessit sekä tuetaan käytännön toteutuksessa. Linjan tulee liiketoiminnan tuen ohella palvella myös yritystä strategian tasolla. Kolmannen puolustuslinjan muodostaa sisäinen tarkastus. Tämä linja on täysin erillinen toiminto ja tuottaa ylimmälle johdolle informaatiota riskienhallinnan toteutuksesta ensimmäisen ja toisen linjan osalta. 

Keskeistä riskienhallinnassa kuitenkin on huomioida, että kyseessä ei ole pelkkä hallinnollinen toimi, joka täytyy täyttää, vaan riskienhallinta on osa vastuullista ja kestävää yritystoimintaan. Riskienhallinnan perustuessa arvoille ja strategialle, puhutaan kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta. 

Riskienhallinta ei aina kuitenkaan ole helppoa saada onnistumaan: ”Huolimatta kolmen puolustuslinjan mallin innokkaasta omaksumisesta finanssialalla viime vuosina, pankkiskandaalit, jotka ovat tapahtuneet ja joissa sisäisen valvonnan järjestelmien epäonnistumisilla on ollut merkitystä, ovat johtaneet merkittäviin taloudellisiin tappioihin.”, kirjoittaa Danske Bankin Compliance Officer Jani Tuomainen Finvan artikkelissa.

Riskienhallinnan kolmen puolustuslinja ohessa tulisi myös ulkopuoliselle tarkastukselle ja koulutukselle antaa painoarvoa, niiden tuodessa uusia näkökulmia organisaatioon. FINVA Finanssikoulutuksen ajankohtaiset seminaarit sekä verkkokurssit auttavat yrityksiä kehittämään ja tehostamaan riskienhallinnan toimintoja sekä auttavat riskienhallinnan tehokkaassa järjestämisessä ja toimivat siten liiketoiminnan vahvana tukena. Koulutukset sisältävät hyödyllistä tietoa eri puolustuslinjojen tehtävissä toimiville asiantuntijoille ja johtajille.  

Riskienhallinnassa korostuu ennakointitaito 

Riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on osaltaan myös turvallisuuden luominen. Kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii organisaatioilta toimintaympäristön syvää ymmärrystä sekä yllättävienkin asioiden tunnistamista ja varautumista. Finanssialan toimintaympäristön muuttuessa yhä nopeampitahtiseksi, tulisi riskienhallinnan ammattilaisten olla moniosaajia niin liiketoiminnan, lainsäädännön kuin muutoksien ennakoimisenkin osalta. Onnistunut riskienhallinta luo turvallisuuden tunnetta ja auttaa jatkuvuuden ylläpitämistä muuttuvissa tilanteissa. Tämän vuoksi riskienhallinnan tulee ole nopeasti reagoivaa ja ennakoivaa. Aiemmin riskienhallinta nähtiin enemmänkin kustannuksena, mutta nyttemmin sen merkitys on korostunut mahdollistavana funktiona. Riskien realisoituessa myöskään viestinnän merkitystä ei voi korostaa liikaa. 

Ella Puoliväli

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

 

Jenna Anttonen

Competence Manager

+358 10 837 3809

jenna.anttonen@aaltoee.fi

Salla Närhinen

Program Director

+358 10 837 3772

salla.narhinen@aaltoee.fi

Ella Puoliväli

Program Manager

+358 10 837 3712

ella.puolivali@aaltoee.fi

Tilaa Finvan uutiskirjeTilaa uutiskirje

Uutiskirjeestämme saat tuoreimmat sisältömme, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka