Koulutuksemme tukevat yrityksiä monipuolisesti etenkin rahoituksen, perinnän ja maksuliikkeen teemoissa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi keskeisiä aiheita ovat asiakkaan tunteminen (KYC) ja rahanpesun estäminen (AML) sekä turvallinen työympäristö pankkitoiminnassa.

Tutustu alla olevaan Finvan seminaaritarjontaan, valitse sinulle sopiva koulutus ja vahvista finanssialan osaamistasi.

Yrityskulttuuri ja eettisyys osana compliancea -webinaaritallenne

Compliance-toiminta nähdään tavallisimmin lainsäädännön noudattamisena ja ohjeistuksien luomisena. Aiheen yhteydessä keskustelu eettisyydestä ja vastuullisuudesta on kuitenkin noussut yhä vahvemmin esille niin mediassa kuin organisaatioiden sisällä. Webinaarinauhoitteessa kuulet eettisyyden merkityksestä osana compliance-toimintaa. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, josta pääset katsomaan webinaaritallenteen.

Tutustu myös koulutusohjelmiimme

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset sijoittamaan projektityöskentelyn finanssialan viitekehykseen sen muovautuessa monien muutoshankkeiden alla, esimerkkejä unohtamatta.

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä, monimuotoisia riskejä sekä finanssialaan vaikuttavaa lainsäädännön viitekehystä. Ohjelma auttaa hahmottamaan työn keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja.

Verkkokurssit organisaationne henkilökunnalle

Finva tarjoaa osaamisen kehittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen verkkokurssit koko organisaationne henkilökunnan käyttöön. Tutustu ja valitse organisaatiollenne sopiva verkkokurssi ja ota yhteyttä.

Pankki ja rahoitus

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista ASP-järjestelmän, asuntoluottodirektiivin vaateiden, saatavien perinnän henkilö- ja yritysasiakkailta, rahanpesun estämisen ja pankkiturvallisuuden aihealueista.

Sijoittaminen ja varainhoito

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. asiakkaan tuntemisen, rahanpesun estämisen, johdannaisten ja MiFID II -vaateiden aiheista.

Finanssitoiminnan perusteet

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. kansantalouden perusteiden, Kelan ettuuksien, työeläkkeen ja riskienhallinnan aiheista.

Pankkitoiminta muuttaa muotoaan

Pankkitoimiala on ollut jo vuosia jatkuvassa murroksessa, jota ohjaa niin yleinen taloustilanne, matalat korot kuin pankkisääntely sekä pitkäaikaiset muutostrendit kuten digitalisaatio. Tämä tuottaa pankeille haasteita vastata asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa kannattavia palveluita. 

Pankin päätehtäviin voidaan murroksesta ja muutoksesta huolimatta yhä lukea kolme keskeistä osa-aluetta: rahoituksen välitys, maksuliike sekä riskienhallintaan liittyvät palvelut. Näistä ensimmäinen on perinteisesti pankkitoiminnan ydin. Siten pankit toimivat likviditeetin tarjoajana sekä riskienottajana. Toimivan rahoitusjärjestelmän tarjoajana pankeilla on keskeinen merkitys taloudellisen kasvun mahdollistajana. 

Nykyinen pankkijärjestelmä Suomessa muotoutui 1800-luvulla. Kansantalouksien kehittymisen ja vahvistumisen myötä muodostuivat kansalliset rahoitusjärjestelmät, joiden keskeisiä osatekijöitä olivat keskuspankki, kansalliset rahoitusmarkkinat ja erilaiset rahoituslaitokset. 1990-luvulla pankkikriisin jälkeen pankkirakenne muuttui voimakkaasti ja pankkikonttoreiden määrä ja henkilöstö vähenivät rajusti. 1990-luvun fuusiokehitys johti osaltaan Pohjoismaissa rajat ylittävien pankkikonsernien syntyyn.  

Viime vuosina pankkitoimintaan on vaikuttanut fuusiot, kansainvälistyminen, tietotekninen kehitys, kilpailun lisääntyminen, vakavaraisuusvaatimusten uudistaminen, riskienhallinnan kehittyminen sekä asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytyminen muutos.  

Nykyisin monet pankit ovat täyden palvelun finanssitaloja jotka tarjoavat vakuutuksia, rahoitusratkaisuja ja pankkipalveluita. Lisäksi pankit ovat myös ulkoistaneet toimintojaan. Kansallisen ja kansainvälisyyden rajanveto on vaikeaa, sillä pankkitoiminta on laajentunut eri maihin, ja markkinat ovat esimerkiksi EU-säädösten myötä kansainvälistyneet. 

Perinteisten pankkien lisäksi rahoitusmarkkinoille on tullut viime vuosina paljon uusia toimijoita. Kilpailu rahoitusmarkkinoilla on kiristynyt ja siksi valikoima eli esimerkiksi rahoitusvaihtoehdot ovat myös monipuolistuneet. Kilpailijoita tulee kotimarkkinoiden lisäksi myös kansainvälisesti. Pankkien lisäksi rahoituslaitoksiksi lasketaan kiinnitysluottopankit, rahoitusyhtiöt, luottokorttiyhtiöt sekä erityisluottolaitokset.  

Pankkitoiminnan sääntelyn pohja vakavaraisuudessa 

Pankkitoimiala on aina ollut voimakkaasti säännelty ala. Finanssikriisi käynnisti alan sääntelyyn kohdistuvan suuren myllerryksen. Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän valuviat osoittivat, että sääntelyä tuli uudelleenarvioida ja korjata, jotta on mahdollista taata vakaasti toimiva järjestelmä. Pankkien toiminnan sääntelyn tarkoituksena on turvata myös etenkin tallettajien saamisia. Pankkialaan vaikuttaa tällä hetkellä suuresti siis pankkeja koskevien vakavaraisuusvaatimusten uudistaminen, jossa keskeisenä lähtökohtana on pankkitoiminnan riskien aikaisempaa tarkempi huomioiminen sekä pankkien omien riskienhallintajärjestelmien kehittäminen.  

Luottojen sääntely ja kotitalouksien velkaantuminen 

Yhtenä keskeisenä ongelman luotottamisessa on nähty viime aikoina kärjistynyt kotitalouksien ylivelkaantuminen, joka on kahdessa vuosikymmenessä noussut 60 prosentista aina 130 prosenttiin saakka. Suurimmaksi osaksi velat ovat asuntolainoja, ja velkatakka on keskittynyt etenkin työikäisille. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään maksuhäiriömerkintäisten määrän kasvusta, vaan ylivelkaantuminen alkaa kuormittaa myös tavallisia kansalaisia, joiden velat suhteessa tuloihin ovat kohtuuttomat. Tilannetta pahentaa se, että matala korkotaso ei kannusta juurikaan säästämään.  

Juurikin asuntoluotottamista sääntelee asuntoluottodirektiivi, jonka tarkoituksena on ollut lisätä kuluttajien suojaa ja tietoutta sekä tehdä luototuksesta asunto-omaisuuden luototuksesta vastuullisempaa. Finvan verkkokurssit ”Asuntoluottodirektiiviin vaateet” sekä osaamisen ylläpitoon tarkoitetut ”Carry On” -sisällöt kouluttavat jo useita pankkeja ja niiden henkilöstöä direktiivin sisältöihin. 

Ylivelkaantumisen hillitsemiseksi on myös ehdotteilla uusia lainsäädäntömuutoksia ja rajoituksia. Eräs konkreettinen ehdotus liittyy kotitalouksien velkakatto kaikille luotoille. Esimerkiksi velan määrän kattona voisi toimia 4,5 kertaa talouden vuotuiset bruttotulot. Myöskin positiivisen luottotietorekisterin valmistelut on aloitettu. Tämän tarkoituksen on tarjota luotonantajille keinoja arvioida luotonhakijan maksukykyä helpommin sekä luotettavasti.  

Rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen 

Pankkitoiminnassa keskiöön nousee myös yhä enemmän KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -sääntelykokonaisuus, joka pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä. Vaikka kyseinen sääntely ulottuu myös pankki- ja luottotoiminnan ulkopuolelle, ovat rahoitusta tarjoavat yritykset keskiössä etenkin rahanpesun estämisen torjunnassa sen ollessa keskeinen ala rahanpesun hyväksikäytössä. Myös raportointivaatimukset kasvavat tällä saralla. Myös Finanssivalvonta on asettanut tulevien vuosien strategian yhdeksi valvonnan keskeisemmäksi painopisteeksi rahanpesun estämisen. Rahanpesun estämisen toimenpiteiden puutteet ovatkin olleet viime vuosina useiden skandaaleiden takia otsikoissa. Tämä osaltaan heikentää myös kuluttajien luottamusta alaan. Finva tukee finanssialan yrityksiä asiakkaan tuntemiseen rahanpesun, terrorismin rahoittamiseen sekä talousrikollisuuden estämiseen liittyvässä osaamisen kehittämisessä toimialalle yhteisten verkkokurssien sekä ajankohtaisseminaarien avulla. 

Myös maksaminen muuttaa muotoaan 

Pankkitoiminnan muutos ja sääntely ylettyy myös maksamiseen. Maksujen välittäminen on yhteiskunnan ylläpitämisen kannalta välttämätön toimi, jossa pankit näyttelevät keskeistä roolia. Maksamisen ekosysteemeihin kuuluu kuitenkin useita toimijoita ja erilaisia rooleja. Maksamisen saralla muutosajureina ovat toimineet teknologian mahdollistaman uudet maksutavat ja välineet, sääntelyn avaamat rajapinnat kolmansille osapuolille sekä myös asiakkaiden maksamiskäyttäytymisen muutokset.  

Maksuvälineet ovatkin siirtyneet käteisestä suurimmaksi osaksi kortti- ja verkkomaksuihin. Myös älypuhelin- ja lähimaksaminen ovat uusina tulokkaina vallanneet maksamista. Maksamisen sanotaan pirstaloituneen moniin eri välineisiin ja teknologioihin. Uusien maksutapojen käyttöä lisää niiden helppous, nopeus, reaaliaikaisuus sekä maksudatan tuomat mahdollisuudet personoida kokemuksia. Mahdollistajana kaikelle tälle ovat taas ennen kaikkea tekniset muutokset ja digitalisaatio. 

Maksamisen sääntelyssä ehdottomasti keskeisimmässä roolissa on ollut uudistunut PSD2-sääntely. PSD2-direktiivin muutoksien on nähty muuttavan pankkitoimialaa voimakkaasti ja pysyvästi. Maksupalvelulain soveltamisala laajentui direktiivin myötä tuomalla niin sanotut kolmannet palveluntarjoajat sääntelyn ja valvonnan piiriin.  

Uusia maksupalveluiden tarjoajia ovat maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat (Payment Initiation Service Providers, PIS) sekä tilitietopalvelun tarjoajat (Account Information Service Providers, AIS). Muutoksen myötä tilinpitäjäpankin on asiakkaan suostumuksella annettava pääsy asiakkaan tileille kolmansille osapuolille. Merkittävä muutos on lisäksi vaatimus vahvan tunnistamisen käyttämisestä sähköisten maksupalveluiden yhteydessä. Muutos on lisännyt kilpailua ja se tuo markkinoille uudenlaisia ketteriä ja innovatiivisia kilpailijoita. Perinteisten pankkien markkina-asemaa uhkaavat muun muassa toimialarajoja ylittävät teknologiayritykset sekä startup-yritykset. Uudet toimijat haastavat etenkin reaaliaikaisuudella sekä personoidulla kokemuksella. 

Lisäksi markkinoille on tullut kasvavassa määrin vaihtoehtoisia maksutapoja kuten virtuaalivaluutat, joiden taustalla on ollut tarkoitus tuvallisen ja luotettavan valuutan luomisesta. Virtuaalivaluutan arvo määrittyy kysynnän ja tarjonnan perusteella ilman välikäsiä. Lisäksi sen ominaisuuksiin kuuluu anonyymi rahaliikenne. Virtuaalivaluuttojen olemassaolo perustuu hajautettuun laskentaan ja lohkoketjuteknologiaan, joka mahdollistaa tiedon tallentamisen, jota ei voi jälkikäteen muuttaa. Virtuaalivaluutat tulivat vuoden 2019 aikana Finanssivalvonnan valvontaan. 

Finvan laaja-alainen koulutustarjonta tukena muutoksessa 

Finva tukee ja tarjoaa pankkitoimintaan ja rahoittamiseen liittyvää koulutusta laaja-alaisesti erilaisille yrityksille ja asiantuntijoille. Koulutustarjontaa ulottuu monipuolisesti muun muassa pankkisalaisuuteen, asiakkaan tuntemiseen, rahanpesun estämiseen, asuntorahoittamisen sääntelyyn, sähköiseen asuntokauppaan, luottoriskeihin, luottotyyppeihin, vakuuksiin, yritysrahoitukseen, maksuliikkeen ja -järjestelmien erityispiiretisiin, kassahallintaan, maa- ja metsätalouden rahoitustukiin sekä perintään.

Ella Puoliväli

 

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

 

Jenna Anttonen

Competence Manager

+358 10 837 3809

jenna.anttonen@aaltoee.fi

Salla Närhinen

Program Director

+358 10 837 3772

salla.narhinen@aaltoee.fi

Ella Puoliväli

Program Manager

+358 10 837 3712

ella.puolivali@aaltoee.fi

Tilaa Finvan uutiskirjeTilaa uutiskirje

Uutiskirjeestämme saat tuoreimmat sisältömme, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka