Finva tukee finanssiosaajia alan tulevaisuuden ennakoinnissa sekä päivittää osaamistasi digitalisaation ja datan hyödyntämisen tehokkaista menetelmistä organisaatioissanne.

Tutustu alla olevaan Finvan seminaaritarjontaan, valitse sinulle sopiva koulutus ja vahvista finanssialan osaamistasi.

Tutustu myös koulutusohjelmiimme

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset sijoittamaan projektityöskentelyn finanssialan viitekehykseen sen muovautuessa monien muutoshankkeiden alla, esimerkkejä unohtamatta.

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä, monimuotoisia riskejä sekä finanssialaan vaikuttavaa lainsäädännön viitekehystä. Ohjelma auttaa hahmottamaan työn keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja.

Finanssiala muutoksen keskellä

Finanssiala on ollut viime vuosina jatkuvan muutoksen ja myllerryksen keskellä. Alaan vaikuttavia muutosvoimia tulee monelta suunnalta. Laajemmat megatrendit ja yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat finanssialaan. Hyvänä esimerkkinä toimii väestön ikääntyminen, jonka vaikutus talouteen ja markkinoihin on merkittävä. Tämä heijastuu esimerkiksi pankkien toimintaan säästämisen kasvuna ja toisaalta lainoituksen kysynnän supistumisena ja siten kilpailun kiristymisenä. Muutos vaatii sosiaaliturvalta sopeuttamista, mutta toisaalta tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia vapaaehtoisten turvien osalta. Samaan aikaan esimerkiksi omistamisen vähentyminen aiheuttaa vakuutuspuolelle kysymyksiä siitä, mitä ja miten vakuutetaan ja toisaalta lainoituksen vähentymistä rahoitussektorilla. 

Globaalien megatrendien lisäksi alaa muokkaa vahvasti esimerkiksi digitalisaatio, sääntely, uudet liiketoimintamallit, uudenlaiset kilpailijat kuin myös asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Nämä ovat osaltaan luoneet alalla jatkuvan muutoksen tilan. Muutos ja sen mukana tuoma epävarmuus vaikuttavat myös finanssialan luottamukseen asiakkaiden osalta. 

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden perinteinen toiminta muuttaa muotoaan

Perinteiset liiketoimintamallit vaativat uudistumista samalla kun toimintaympäristö muuttuu kilpailijakentän, asiakastarpeiden ja toisaalta myös toiminnan reunaehtojen muuttuessa. Kyse ei ole kuitenkaan vain negatiivisista muutoksista, vaan muutos luo aina myös mahdollisuuksia. Vaikka finanssialan perinteisten toimijoiden kannalta uudet globaalit Googlen ja Amazonin kaltaiset kilpailijat sekä ketterät dataa hyödyntävät FinTechit ja InsurTechit luovat alalle kilpailua ja vievät markkinaosuuksia perinteisten toimijoiden tontilta, pakottaa muutos myös perinteisiä toimijoita uudistumaan. 

Kilpailun lisäksi kyse on yhteistyöstä. Avoimet ekosysteemit mahdollistavat uusia avauksia ja avaavat finanssialan pelikenttää monelle uudelle pelurille. Yritysten on tehtävä rajauksia sen suhteen, kenen kanssa he kilpailevat ja kenen kanssa tekevät yhteistyötä. Kilpailua käydään myös yhä enemmän yhtiöiden välisen kilpailun sijasta alustoilla. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että alustat sinänsä eivät luo kilpailuetua, vaan ovat enemmänkin välineitä toiminnan ja kilpailuasetelmien luomiselle. ”API-rajapinnoissa kyse on pitkälti paitsi siitä, kenelle tietoja luovutetaan ja millä ehdoin myös siitä, kuka osaa jalostaa tiedon loppuasiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi palveluksi.” SEB:n Business Developer Harri Rantanen sanoo Finvan artikkelissa. Alustatalouden mahdollisuudet ja yhteistyön tekeminen mahdollistavat sen, että kaikkia palveluita ei tarvitse tuottaa itse, vaan arvo voidaan tuottaa useamman osapuolen kesken yhdessä. Lisäksi alustat mahdollistavat globaaleille markkinoille pääsyn yhä helpommin. 

Ekosysteemiajattelu, alustat ja arvon yhdessä luonti näkyvät myös toimialaliukumien kautta. Finanssialan liiketoiminta on osoittanut kiinnostustaan etenkin terveys- ja hyvinvointialaa kohden. Uusia innovaatioita onkin nähty etenkin vakuuttamisen puolella. Esimerkiksi vakuutuksiin liitetään yhä useammin terveyttä edistäviä ja siten riskejä ehkäiseviä ominaisuuksia.   

Asiakkaiden vaatimukset ja data muutosajureina 

Kilpailuedun uudelleen luonti vaatii myös uudenlaista ajattelua asiakkaista. Perinteisen näkemyksen mukaan yritys ”omisti” asiakkaansa ja tuotti hänelle palveluita tuotelähtöisesti. Tämän hetken vallitseva näkemys perustuu kuitenkin asiakkaan omistamisen sijaan asiakaskokemuksen omistamiseen. Pärjätäkseen kilpailussa yrityksen on pystyttävä luomaan arvoa asiakkaalle kokemuksien kautta. Tämä johtuu pitkälti siitä, että myös asiakkaiden toiveet, tarpeet ja vaatimukset ovat kasvaneet finanssialan toimijoita kohtaan. Kun muilla aloilla palvelua voi saada paikasta ja ajasta riippumatta, samat vaatimukset siirtyvät myös finanssialalle. Etenkin uusien sukupolvien myötä palvelua halutaan nopeasti ja helposti, mobiilisti ja personoidusti. Esimerkiksi elämyksellisyyden vaatimukset lipuvatkin yhä nopeammin myös finanssialalle. 

Täten myös palveluvalikoima muuttaa muotoaan, sillä esimerkiksi verkkopalvelut pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Tämä vaatii kuitenkin uusia teknologioita ja dataa. Liiketoimintaa johdetaankin yhä useammin ja enemmän tiedolla ja datalla. Keskeistä on kuitenkin huomata, että esimerkiksi data itsessään ei ole arvokasta. Jotta data voi hyödyttää liiketoimintoja, tulee sen avulla tehtävä tiedonjalostaminen olla tehokasta ja relevanttia. Kasvava datan määrä aiheuttaa kuitenkin yrityksille myös uusia vaatimuksia esimerkiksi tietoturvan osalta. Toisaalta yrityksen on myös löydettävä uudenlaisia kyvykkyyksiä, joiden avulla tehokas tiedonjalostaminen tapahtuu. Lisäksi tarvitaan ajattelutapojen muutosta. Esimerkiksi alustatalouden hyödyntäminen ja yhteistyön teko aiemmin ehkä kilpailijoina ajateltujen tahojen kanssa vaatii paljon. ”Se, että toimimme ketterästi yhdessä ja yhteistyössä, on iso muutos ajatteluun ja toimintatapoihin”, pohtii Harri Rantanen Finvan artikkelissa.

Digitalisaatio muuttaa työn muotoa ja luo liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia 

Digitalisaation edut näkyvät etenkin toimintojen tehostajana ja automatisoijana. Esimerkiksi robotiikka on arkipäiväistänyt finanssialalla. Muutos näkyy esimerkiksi yhtiöiden asiakaspalveluissa chatbotteina ja robottisoittoina. Liiketoiminnassa hyötyjä saadaan irti monella tasolla. Esimerkiksi tekoälyn avulla voidaan tehdä hinnoittelua, ennakointia, suosituksia, kysynnänennusteita, segmentointia, liidien prosessointia, luottotappioiden ennustamista ja riskien ennustamista. Tärkeää on ymmärtää, että digitalisaationa avulla on mahdollista kohdentaa resursseja tehokkaasti keskeiseen ydinliiketoimintaan. 

Myös työ muuttaa digitalisaation kiihdyttämänä muotoaan. Usein kuulee puhuttavan siitä, kuinka uudet teknologiat, tekoäly, IoT, ohjelmistorobotiikka ja blockchain tulevat korvaamaan ihmistyön. Teknologiat ja data kuitenkin on elintärkeitä hyödyntää, jotta kilpailussa voi pärjätä menestyksekkäästi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita työn vähenemistä, vaan sen muodon muuttumista. Teknologia tulisi nähdä apurina työntekijälle. Automatisoidut prosessit mahdollistavat usein asiantuntijoille oman osaamisen keskittämistä haastavimpiin tapauksiin. Kun esimerkiksi pankki saa käsittelyyn lainahakemuksen, hoitaa automaatio pitkälle perustapauksia. Mutta kun tapauksessa on poikkeama, esimerkiksi heikko takaisinmaksukyky, vaatii tämä yhä ihmistä tekemään päätöksiä.  

Muutos vaatii kuitenkin myös työntekijöiltä paljon. ”Finanssialan työntekijöiltä kehitys vaatii resilienssiä ja muutosvalmiutta”, toteaa Katri Viippola ja Mikko Vastela Aalto Leaders´ Insightin haastattelussa. Viippola näkee työnmuutoksen laajempana: ”Yhteiskunta kehittyy sellaiseen suuntaan, ettei ihmisillä enää ole yhtä tiettyä ammattia vaan erilaisia taitoja, joiden muodostamaa kokonaisuutta myydään useille työnantajille erilaisissa verkostoissa"

Vastuullisuus nousee keskiöön 

Digitalisaation lisäksi eräs keskeinen finanssialan nouseva trendi on vastuullisuus, jonka merkitys kasvaa myös finanssialalla kiihtyvää tahtia. Vastuullisuuden vaatimukset kumpuavat asiakkailta, yritysten työntekijöiltä sekä yhteiskunnasta. Tämä vaatii yrityksiltä vastuullista ja avointa liiketoimintaan. Vastuullisuuden tulisikin olla integroituna vahvasti jokapäiväiseen toimintaan ja näkyä niin ympäristön kuin sosiaalistenkin vaikutuksien huomioimalla sekä hyvän hallintotavan kautta. Tällöin puhumme ESG-kriteereistä. Keskiöön onkin noussut viime aikoina esimerkiksi kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen. 

Tärkeää on huomata, että finanssialan rooli vastuullisuuskeskustelussa on merkittävä sen vaikuttaessa välillisesti koko reaalitalouteen. Finanssiala muun yritystoiminnan rahoittajana ja vakuuttajana pystyykin omalla toiminnallaan vaikuttamaan vahvasti koko talouteen. Vastuullisuutta on myös rehellinen ja luotettava toiminta, johon linkittyy vahvasti lainsäädännön noudattaminen, väärinkäytöksien ja rikollisen toiminnan estäminen sekä yleiset hyvän pankki- ja vakuutustavan säännökset. Näiden kautta finanssiala pystyy myös rakentamaan asiakkaisiin päin luottamusta, joka on viimevuosien skandaalien ja kohujen vuoksi osittain saanut kolhuja. Toisaalta finanssialalla on myös tärkeä rooli tulevaisuuden taloustaitojen opettamisessa taatakseen suomalaisten talousosaamisen tason. 

Finvan koulutustarjonta tukee finanssialan menestystä ja kehitystä. Finva kouluttaa yrityksiä ja asiantuntijoita monipuolisesti seminaareissa, koulutusohjelmissa sekä verkkokursseissa alan tulevaisuudesta, uusista liiketoimintamalleista, digitalisaatiosta sekä vastuullisuudesta. 

Ella Puoliväli

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

 

Kirsi Ivonen

Senior Program Director

+358 10 837 3774

kirsi.ivonen@aaltoee.fi

Soili Ojaniemi

Senior Program Manager

+358 10 837 3804

soili.ojaniemi@aaltoee.fi

Ella Puoliväli

Program Manager

+358 10 837 3712

ella.puolivali@aaltoee.fi

Monika Torkki

Program Manager

+358 10 837 3823

monika.torkki@aaltoee.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeen saat luettavaksesi ajankohtaisia uutisia finanssialalta ja -koulutuksesta sekä pysyt ajan tasalla Finvan tarjonnasta. Kirje lähetetään enintään kerran kuukaudessa. Voit perua tilauksesi milloin tahansa.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka.