Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Kehity asiantuntijana – syvennä vakuutusalan osaamistasi

Vakuutusalan muutosta tehdään erilaisissa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä joka päivä. Asiantuntijat ja esimiehet luovat työssään sekä nykyhetken että tulevaisuuden asiakaskokemuksen rakenteita ja kanavia. Vakuutusala edellyttääkin asiantuntijoiltaan ja esimiehiltään ketteryyttä, uudistumiskykyä, näkemystä ja rohkeutta. Taito luoda uutta kulkee käsi kädessä kommunikaatiovalmiuksien kanssa – nämä taidot kasvavat tietoisesti niitä kehittämällä ja niihin keskittymällä. 

Ylempi vakuutustutkinto YVTS on vakuutusalan oma ja ainutlaatuinen syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan osaamisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Käytännön harjoitusten kautta saavutettu osaaminen tuo asiantuntijan työhön konkreettista hyötyä ja juurruttaa osaamisen ja sen kasvattamisen osaksi arkipäivää. Ylempi vakuutustutkinto auttaa asiantuntijaa rakentamaan osaamistaan tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti – opiskelet sekä omat että työnantajan tavoitteet huomioon ottaen. Ylempi vakuutustutkinto auttaa sinua kasvattamaan ammattirohkeuttasi ja näkemään eri tulokulmia. Tutkinnon avulla kasvatat itsevarmuutta asiantuntijana ja rakennat tulevaisuuden osaamisportfoliotasi muuttuviin tarpeisiin. 

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja tutkintoon sisältyvä kehittämistyö eli tutkielma auttaa kytkemään opinnot vahvasti omaan työhön. Lähiopetusjaksoilla syvennyt vakuutusalaan ja sen ilmiöihin, sparraat oman alasi asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa ja opit myös keinoja jakaa osaamistasi omassa työyhteisössäsi.

Opiskelu ei edellytä aiempia opintoja, kuten esimerkiksi Vakuutustutkintoa (VTS).

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kehityt vakuutusalalla ja rakennat osaamistasi sekä tavoitteellisesti että tarkoituksenmukaisesti tulevaisuutta varten.

Kokoat kestävän ja vahvan näkökulman asiakkaiden vakuuttamistarpeiden muutoksesta yhteiskunnan muutosta huomioiden.

Räätälöit tutkintoa itsellesi sopivaksi työelämälähtöisen kehittämisprojektin avulla. Kehittämisprojektissa tehtävä tutkielma auttaa sinua ja organisaatiotasi kehittymään muutoksessa.

Hyödyt

Asiantuntijuus on ajan hermolla olemista ja omasta osaamisesta huolta pitämistä. Ylempi vakuutustutkinto tukee ja vauhdittaa asiantuntijaa ja esimiestä uusien tulokulmien rakentamiseen. Tutkinto tukee suorittajaa hyötyjen viemisessä suoraan omaan työhön uudistettujen sisältöjen avulla ja kehittämistyötä tekemällä. Näiden avulla osallistuja kehittyy asiantuntijana ja rakentaa tavoitteellisesti ammattitaitoa keskellä vakuutusalan transformaatiota ja uudistuvia työelämätarpeita.

Rakennat osaamisportfoliotasi ja löydät uusia näkökulmia lähestyä vakuutusalaa
Syvennät näkemystäsi vakuutusalan tämän hetken ja tulevaisuuteen vaikuttavista muutosvoimista
Oivallat omat ja yhtiösi mahdollisuudet asiakaskokemuksen tuottamiseen ja sen parantamiseen
Saat tutkinnosta hyödyt suoraan omaan työhösi

Kenelle?

Ylempi vakuutustutkinto on tarkoitettu vakuutusalan asiantuntijoille ja esimiehille, joilla on muutaman vuoden kokemus alalta.

Ohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä vakuutusalasta ja haluavat syventää ammatillisia valmiuksiaan. Ylemmän vakuutustutkinnon suorittamiseen ei tarvita aiempia opintoja, kuten esimerkiksi VTS-tutkinnon suorittamista.

Sisältö ja aikataulu

Ylempi vakuutustutkinto käsittelee vakuutusalan ammattilaisen toimintakenttään liittyviä teemoja. Ohjelmassa käsitellään vakuutusalan kannattavia palveluratkaisuja ja liiketoimintaa, asiakaskokemusta, vakuutussopimuslakia, vakuutuskorvauksia, sosiaali- ja työeläketurvaa sekä finanssialan lyhyen ja pitkän tähtäimen muutoksia. Ohjelmassa opitaan myös mitä on palvelumuotoilu vakuutusalalla ja mitä elinikäinen oppiminen käytännössä tarkoittaa.

Opiskelu koostuu 8 lähipäivästä, digitaalisista materiaaleista, tutkielmasta, yhdestä tentistä ja kolmesta vapaavalintaisesta seminaarista.

Yhteiset lähipäivät suoritetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kehittämistehtävän (tutkielman) ja valinnaiset opinnot voi suorittaa joustavalla aikataululla, mutta tutkielman ohjaus annetaan vain ohjelman aikana. Tutkinnon suoritusoikeuden kesto on kaksi ja puoli vuotta. Suoritettuasi kaikki tutkintoon sisältyvät yhteiset ja valinnaiset opinnot saat todistuksen. Tutkinnon laajuus on 25 opintopistettä.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Neljä vakuutusalan omien asiantuntijoiden ja Aalto-yliopiston opettajien vetämää lähiopetusmoduulia kahdeksan päivän aikana.

Kehittämistyö

Kehittämistyö, jonka aikana teet omaan työhösi liittyvän tutkielman

Digitaaliset palvelumuotoilun ja elinikäisen oppimisen sisällöt

Digitaaliset materiaalit, joiden avulla pystyt aloittamaan palvelumuotoilua ja rakentamaan henkilökohtaista elinikäisen oppimisen polkuasi.

Koulutusjaksot

Kehittämistyö

Kehittämistyö ja sen yhteydessä tehtävä tutkielma on YVTS-koulutusohjelman sisältöön integroituva, yksilöllisesti suoritettava oman työorganisaation/yhtiön liiketoiminnan kannalta tärkeä selvitys tai hanke. Kehittämistyöhön kuuluvan tutkielman tavoitteena on auttaa osallistujaa kehittämään itseään, viestimään omassa organisaatiossa sekä auttaa hyödyntämään koulutusohjelmassa opittuja asioita käytännössä. Tutkielma on olennainen osa kunkin opiskelija oppimisprosessia ja se raportoidaan kirjallisessa muodossa. Raportin laatimiseen saa tukea ohjaajalta ja muilta YVTS-kollegoilta ohjelman aikana.

Raportissa esitellään tutkielman lähtökohdat ja tavoitteet, analysoidaan aiheeseen liittyvää kirjallisuuta sekä esitetään mahdollisen empiirisen selvityksen tulokset johtopäätöksineen. Raporttiin sisältyy myös reflektio-osuus, jossa tutkielman tekijä arvioi omaa oppimistaan hankkeen aikana.

Tutkielman teon aikataulu

  • Tutkielma-aiheen esittely n. 2 kk aloituksesta
  • Tutkielmahankkeen väliraportti n. 4-6 kk aloituksesta
  • Tutkielman loppuraportti n. 9 kk päästä aloituksesta

YVTS-tentti

Ylempään vakuutustutkintoon kuuluu yksi tentti. YVTS-tenttimahdollisuuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuu). Tentti toteutetaan verkkoympäristössä.

Tentin osa-alueet

  • Kansantalous
  • Sosiaaliturva
  • Lainsäädäntö
  • Vahingonkorvausoikeus

Valinnaiset opinnot

YVTS:n valinnaiset seminaariopinnot valitaan Finvan kattavasta seminaaritarjonnasta. Seminaariopintoja suoritetaan vähintään kolmen lähiopetuspäivän verran osallistumalla 0,5-2 päivän tilaisuuksiin.

Oppimisraportti tehdään yhdestä seminaarista, jota tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Raportin teko perustuu seminaarin ohjelmaan ja omiin muistiinpanoihin. Sen suunnittelu on hyvä aloittaa jo tilaisuuden aikana.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta