Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Kehity asiantuntijana – syvennä vakuutusalan osaamistasi

Vakuutusalan muutosta tehdään erilaisissa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Asiantuntijat ja esihenkilöt luovat työssään sekä nykyhetken että tulevaisuuden asiakaskokemuksen rakenteita ja kanavia. Siinä onnistuakseen asiantuntijoilta ja esihenkilöiltä vaaditaan ketteryyttä, uudistumiskykyä, näkemystä ja rohkeutta.

Taito luoda ja oppia uutta kulkee käsi kädessä kommunikaatiovalmiuksien kanssa – nämä taidot kasvavat tietoisesti niitä kehittämällä ja niihin keskittymällä. Vakuutusalan substanssisisällöt ovat edelleen tärkeässä asemassa. Perusteleminen ja selkeäkielisyys ovat tärkeässä roolissa, kun vakuutusalaa käsittelevistä sisällöistä keskustellaan asiakkaan lisäksi erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytännön harjoitusten kautta saavutettu osaaminen tuo asiantuntijan työhön konkreettista hyötyä ja juurruttaa osaamisen osaksi arkipäivää.

Ylempi vakuutustutkinto YVTS on vakuutusalan oma ja ainutlaatuinen syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan osaamisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkinto auttaa sinua rakentamaan osaamistasi tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti – opiskelet sekä omat että työnantajan tavoitteet huomioon ottaen. Opinnoissa kehität ammattirohkeuttasi. Tutkinnon avulla kasvatat itsevarmuutta asiantuntijana ja rakennat tulevaisuuden osaamisportfoliotasi muuttuviin tarpeisiin. Tutkinnon suoritettuasi ja todistuksen saatuasi sinulla on oikeus käyttää nimikettä ylemmän vakuutustutkinnon suorittanut, YVTS / godkänd i högre försäkringsexamen, GHFE. 

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja tutkintoon sisältyvä tutkielma eli kehittämistyö auttaa kytkemään opinnot vahvasti omaan työhön. Lähiopetusjaksoilla syvennyt vakuutusalaan ja sen ilmiöihin, sparraat oman alasi asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa ja opit myös keinoja jakaa osaamistasi omassa työyhteisössäsi. Ohjelman tärkeimmät osa-alueet käsittelevät asiakaskokemusta, vakuutus- ja vahingonkorvauslainsäädäntöä, eläkevakuutusturvaa sekä vastuullisuutta ja kansantalouden vaikutusta vakuutusliiketoimintaan. Kansantalouden ja ESG-aiheiden käsittelyn kautta perehdyt syvemmin alan merkitykseen myös yhteiskunnallisella tasolla.

Opiskelu ei edellytä aiempia opintoja, kuten esimerkiksi Vakuutustutkintoa (VTS).

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kehityt vakuutusalalla ja rakennat osaamistasi sekä tavoitteellisesti että tarkoituksenmukaisesti tulevaisuutta varten.

Kokoat kestävän ja vahvan näkökulman vakuuttamisen muutoksesta yhteiskunnan muutosta huomioiden.

Räätälöit tutkintoa itsellesi sopivaksi työelämälähtöisen kehittämisprojektin eli tutkielman avulla. Tutkielma auttaa sinua ja organisaatiotasi kehittymään muutoksessa.

Hyödyt

Asiantuntijuus on ajan hermolla olemista ja omasta osaamisesta huolta pitämistä. Ylempi vakuutustutkinto tukee ja vauhdittaa asiantuntijaa ja esihenkilöä vakuutusalan osaamisen syventämisessä. Tutkinto tukee suorittajaa hyötyjen viemisessä suoraan omaan työhön alalle suunnattujen sisältöjen avulla ja omaa kehittämistyötä tekemällä. Osallistuja kehittyy asiantuntijana ja rakentaa tavoitteellisesti ammattitaitoaan keskellä vakuutusalan transformaatiota ja muuttuvaa kotiorganisaatiota.

Rakennat osaamisportfoliotasi substanssiosaajana ja löydät uusia näkökulmia lähestyä vakuutusalaa.
Syvennät näkemystäsi vakuutusalan tämän hetken ja tulevaisuuteen vaikuttavista muutosvoimista
Oivallat omat ja yhtiösi mahdollisuudet asiakaskokemuksen tuottamiseen ja sen parantamiseen.
Saat tutkinnosta hyödyt suoraan omaan työhösi.

Kenelle?

Ylempi vakuutustutkinto on tarkoitettu vakuutusalan asiantuntijoille ja esihenkilöille, joilla on muutaman vuoden kokemus alalta.

Ohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä vakuutusalasta ja haluavat syventää ammatillisia valmiuksiaan. Ylemmän vakuutustutkinnon suorittamiseen ei tarvita aiempia opintoja, kuten esimerkiksi VTS-tutkinnon suorittamista.

Ammattilaisen tärkein taito on halu oppia

Vakuutustutkinto VTS ja Ylempi vakuutustutkinto YVTS ovat vakuutusalan tutkintoja, jotka on rakennettu alan ammattilaisia varten. Tutkinnon suorittaminen kertoo vakuutusosaamisesta, ja kumpaakin tutkintoa on suoritettu jo vuosikymmenten ajan. Ne elävät ajassa ja niiden avulla on kehitytty ja kehitytään jatkuvasti. Tutkinnot ovat merkityksellisiä sekä alalla toimiville että alasta kiinnostuneille henkilöille.

Sisältö ja aikataulu

Ylempi vakuutustutkinto käsittelee vakuutusalan ammattilaisen toimintakenttään liittyviä teemoja. Ohjelmassa käsitellään vakuutusalan kannattavuutta, liiketoimintaa, asiakaskokemusta, vakuutussopimuslakia, sosiaali- ja työeläketurvaa, vakuutusyhtiön vastuullista ja kestävää sijoitustoimintaa, kansantalouden merkitystä vakuutusliiketoiminnalle sekä finanssialan lyhyen ja pitkän tähtäimen muutoksia. Ohjelmassa opitaan myös mitä on palvelumuotoilu vakuutusalalla ja mitä elinikäinen oppiminen käytännössä tarkoittaa.

Opiskelu koostuu kahdeksasta lähipäivästä, digitaalisista materiaaleista, tutkielmasta, yhdestä tentistä ja kolmesta vapaavalintaisesta ja erikseen maksettavasta seminaarista.

Yhteiset lähipäivät suoritetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kehittämistehtävän (tutkielman) ja valinnaiset opinnot voi suorittaa joustavalla aikataululla, mutta tutkielman ohjaus annetaan vain ohjelman aikana. Tutkinnon suoritusoikeuden kesto on kaksi vuotta. Suoritettuasi kaikki tutkintoon sisältyvät yhteiset ja valinnaiset opinnot saat ja oikeuden käyttää nimikettä ylemmän vakuutustutkinnon suorittanut, YVTS (godkänd i högre försäkringsexamen, GHFE) . Tutkinnon laajuus on 25 opintopistettä.

Mahdollista jatkoaikaa haetaan hakemuksella ja sitä voidaan myöntää yhden kerran varsinaisen opinto-oikeuden jatkoksi. Jatkoajan maksimimäärä on yksi vuosi. 

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Neljä vakuutusalan asiantuntijoiden ja Aalto-yliopiston opettajien vetämää lähiopetusmoduulia kahdeksan päivän aikana.

Kehittämistyö

Kehittämistyö, jonka aikana teet omaan työhösi liittyvän tutkielman. Valitsemasi seminaarit tukevat kehittämistyötäsi.

Digitaaliset palvelumuotoilun ja elinikäisen oppimisen sisällöt

Digitaaliset materiaalit, joiden avulla tutustut palvelumuotoiluun ja aloitat rakentamaan henkilökohtaista elinikäisen oppimisen polkuasi.

Koulutusjaksot

Kehittämistyö

Kehittämistyö ja sen yhteydessä tehtävä tutkielma on YVTS-koulutusohjelman sisältöön integroituva, yksilöllisesti suoritettava oman työorganisaation/yhtiön liiketoiminnan kannalta tärkeä selvitys tai hanke. Kehittämistyöhön kuuluvan tutkielman tavoitteena on auttaa osallistujaa kehittämään itseään, viestimään omassa organisaatiossa sekä auttaa hyödyntämään koulutusohjelmassa opittuja asioita käytännössä. Tutkielma on olennainen osa kunkin suorittajan oppimisprosessia ja se raportoidaan kirjallisessa muodossa. Tutkielman laatiminen on vaiheistettu tutkinnon ohella tehtäväksi. Tutkielman laatimiseen saa tukea ohjaajalta ja muilta YVTS-kollegoilta ohjelman aikana.

Tutkielmassa esitellään tutkielman lähtökohdat ja tavoitteet, analysoidaan aiheeseen liittyvää kirjallisuuta sekä esitetään mahdollisen empiirisen selvityksen tulokset  johtopäätöksineen. Siihen sisältyy myös reflektio-osuus, jossa tutkielman tekijä arvioi omaa oppimistaan hankkeen aikana.

Tutkielman teon aikataulu

  • Tutkielma-aiheen esittely n. 2 kk aloituksesta
  • Tutkielmahankkeen väliraportti n. 6 kk aloituksesta
  • Tutkielman loppuraportti n. 9 kk aloituksesta

YVTS-tentti

Ylempään vakuutustutkintoon kuuluu yksi tentti. YVTS-tenttimahdollisuuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuu). Tentti toteutetaan verkkoympäristössä.

Tentin osa-alueet

  • Kansantalous
  • Sosiaaliturva
  • Lainsäädäntö
  • Vahingonkorvausoikeus

Valinnaiset opinnot

YVTS:n valinnaiset seminaariopinnot valitaan Finvan kattavasta seminaaritarjonnasta. Seminaariopintoja suoritetaan yhteensä vähintään kolmen lähiopetuspäivän verran osallistumalla 0,5-2 päivän tilaisuuksiin.

Oppimisraportti tehdään yhdestä seminaarista, jota tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Raportin teko perustuu seminaarin ohjelmaan ja omiin muistiinpanoihin. Sen suunnittelu on hyvä aloittaa jo seminaaritilaisuuden aikana.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta