Omaisuuden vakuuttaminen

Tutkintovaatimukset 9.10.2014

Laajuus 3 op

Tavoite

Tutkinnon suorittajan tulee

  • Tuntea omaisuuden vakuuttamista koskevat keskeiset periaatteet ja käsitteet
  • Tuntea vakuutuksen elinkaari
  • Tunnistaa kotitalouden ja yritystoiminnan riskit sekä riskien hallintakeinot
  • Tuntea vahingon korvattavuuden periaatteet ja korvauskäsittelyn vaiheet
  • Tuntea tutkintovaatimuksessa tarkemmin määritellyt vakuutusmuodot pääpiirteissään

Tenttikirjallisuus

Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden vakuuttaminen, 3. uudistettu painos 2011, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. ISBN 978-952-5684-24-7.
Huom.! Kirjan sivun 408 ensimmäisessä esimerkissä on painovirhe. Korjauskustannusten tulisi olla 200 000 euroa eikä 20 000 euroa.

Marko Juvonen – Mikko Koskensyrjä – Leena Kuhanen – Virva Ojala – Anne Pentti – Paavo Porvari – Tero Talala: Yrityksen riskienhallinta. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014. ISBN 978-952-5684-65-0. Kirjasta luetaan luku 2, luku 3, luvusta 4 kohdat 4.3 ja 4.4.

Tentistä läpipääsy edellyttää 70 %:n minimipisteiden saavuttamista.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.