Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Tuloksellinen tiimiesimies kasvun mahdollistajana

Valmentavaa, vakuuttavaa ja vastuullista osaamista

Finanssialan nopeatempoisen muutoksen ja digitalisaation keskellä esimies- ja johtamistaidot ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä taidoista tiimien johtamisessa. Monet tekijät luovat epävarmuutta finanssialan tiimien arkeen, jolloin myös esimiehen on pidettävä huolta jatkuvasta itsensä kehittämisestä. Esimieheltä vaaditaan valmentavaa otetta, tunnetaitoja, empaattista vuorovaikutusta sekä vastuullista toimintaa tehtävänkuvien, työnteon muotojen sekä työyhteisöjen muuttuessa. Oman esimiesroolin ymmärtäminen ja onnistunut lähiesimiestyö mahdollistavat tiimin tuloksellisen ja motivoituneen työskentelyn ja siten liiketoiminallisiin tavoitteisiin pääsyn muutoksen keskellä. 

Tuloksellinen tiimiesimies kasvun mahdollistajana -koulutusohjelma käsittelee monipuolisesti esimiestyön muutosta, esimiehen roolia ja viestintää, johtajuuden malleja, muutoksessa menestymistä, tiimin energisointia ja tuloksellisuutta sekä vastuullisuutta ja eettisyyttä finanssialalla. Lisäksi ohjelmaan sisältyvä verkkokurssi – monipaikkaisen työn ja etätyön johtaminen antaa osallistujalle tukea tiimien johtamisen uusiin tapoihin.

Ohjelma tarjoaa uusille esimiehille konkreettisia työkaluja arjen esimiestyöhön, tiimien menestyksen mahdollistamiseen ja oman roolin tunnistamiseen sekä jo kokeneimille esimiehille tukea esimiestyöhön kohdistuviin uudenlaisiin odotuksiin, ammatilliseen kasvuun sekä muutoksessa menestymiseen. Käytännön harjoitukset tukevat opittujen asioiden käytännön sovellettavuutta ja mahdollistavat onnistuneen esimiestyön ja tiimin menestyksen.

Lataa esite

Yhdistelmä kokeneiden kouluttajien viimeisintä tutkimustietoa työn ja johtamisen muutoksesta sekä useiden vuosien liiketoiminnan kokemuksia toimivista käytännöistä.

Ohjelman koostuu etäpäivistä sekä lähijaksoista. Reaaliaikainen verkko-opetus mahdollistaa osallistumisen opetukseen etäpäivinä paikasta riippumatta.

Ohjelma tarjoaa konkreettisia keinoja esimiehen muuttuvassa roolissa työskentelyyn ja siten mahdollistaa osaltaan tiimien menestymistä.

Hyödyt

Ohjelman aikana tiimiesimies oppii ymmärtämään finanssialan toimintaympäristön muutoksia muovaamassa esimiestyötä sekä tunnetaitojen että oman osaamisen kehittämisen tärkeyden jatkuvassa muutoksessa. Suoritettuaan ohjelman osallistuja tunnistaa oman roolinsa esimiehenä ja ymmärtää valmentavan johtajuuden merkityksen. Lisäksi hän oppii tiimienergian rakentamisen sekä ylläpitämisen merkityksen tiimin tuloksen kannalta. Ohjelma antaa esimiehelle myös keinoja toimia muutoksen keskellä sekä toimia eettisesti ja vastuullisesti työssään ymmärtäen esimiehen velvollisuuden ja vastuun oikeintoimimisen kulttuurin edistäjänä ja vastuullisuuden rakentajana.

Uudistat esimiestyöskentelysi otteen vastaamaan muutoksen luomia vaateita
Opit johtamaan tiimiäsi valmentavasti, motivoivasti sekä vastuullisesti
Saat toimivia vinkkejä ja käytännön esimerkkejä tueksesi tiimin arjen johtamiseen
Ymmärrät oman roolisi sekä jatkuvan oppimisen tärkeyden tiimin menestymisen kannalta

Kenelle?

Ohjelma on tehty finanssialalla toimiville esimiehille sekä tiimiesimies tehtäviin siirtyville uusille esimiehille.

Tuloksellinen tiimiesimies kasvun mahdollistajana -ohjelma sopii sinulle, joka olet valmis uudistamaan johtamisen käytänteet vastaamaan työn ja johtamisen muutosta tai haluat tukea siirtymistäsi esimiestehtäviin vahvistamalla johtamistaitojasi. Ohjelma tukee omaa ammatillista kasvua esimiehen roolissa.

Sisältö ja aikataulu

Tuloksellinen tiimiesimies kasvun mahdollistajana -ohjelma käsittelee kattavasti työn ja johtamisen murrosta. Ohjelman aikana keskitytään oman esimiesroolin sekä johtamistapojen tunnistamiseen sekä opitaan uusia toimivia malleja näihin. Muita käsiteltäviä teemoja ovat muutoksen johtaminen, ihmisten tuloksellinen johtaminen ja energisointi, jaksamisen johtaminen, palautteenanto sekä vastuullisuus ja eettisyys esimiestyössä.

Ohjelma koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä Helsingissä sekä kahdesta verkko-opetus päivästä. Päivät sisältävät käytännön harjoitteita, keskustelutehtäviä sekä caseja. Aiheisiin pureudutaankin ajankohtaisen tutkimustiedon lisäksi monipuolisten tehtävien avulla, korostaen käytännön sovellettavuutta omassa työssä.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Kaksi lähiopetuspäivää Helsingissä Aalto-yliopiston sekä liike-elämän asiantuntijoiden vetämänä

Etäopetusta

Kaksi verkko-opetuspäivää osallistavine harjoituksineen huippukouluttajien kanssa

Verkkokurssi

Vapaasti ohjelman aikana suoritettava verkkokurssi tukemaan etätyön ja monipaikkaisen työn johtamista

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkimusjohtaja (Future of Work) sekä tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella. Hän on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset. 

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja kvalitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Juha Äkräs

Juha Äkräs on yksi Hintsa Performance Oy:n perustajajäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja. Tämän lisäksi hän työskentelee Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksella ja tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Juhan tutkimustyö keskittyy tulevaisuuden työhön ja kuinka sitä johdetaan.

Juha valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, tuotantotalouden laitokselta. Juha on työskennellyt aiemmin Nokian henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen, Juha työskenteli erilaisissa johtotehtävissä, mm. liiketoimintaryhmän johtajana Nokia Networksissa. Juhalla on ollut erilaisia luottamustehtäviä useissa yritys- ja järjestösektorin organisaatioissa.

Hasse Kvist

Energizer & Senior Partner, Performance Associates & STRATO

Hasse Kvistin erityisosaamisen keskiössä on yksilöissä, tiimeissä ja organisaatioyksiköissä asuvan inhimillisen energian tutkiminen, vapauttaminen ja ylläpitäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Viimeisen vuosikymmenen aikana suuri osa Hassen työtä on liittynyt strategian viemiseen käytäntöön erilaisissa organisaatioissa. Aikaansaamisen energian tutkimisesta ja mallintamisesta alkanut mielenkiintoinen tutkimusmatka on kuljettanut Hassen yksilöiden energiatasapainon tarkastelusta huippuenergisten tiimien maailmaan ja tiimienergiaan.

Kvistin keskeinen työrooli oman yrityksen Performance Power Associates´in puitteissa tapahtuvassa valmennus- ja konsulttityössä on Energizer. Hasse on suorittanut kauppatieteen maisterin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa pääaineena kansainvälinen markkinointi. Kvistin erityisosaamista on strategian toteuttaminen sekä ihmisissä piilevän energian vapauttaminen. Inhimillistä energiaa tarvitaan hyvän työn tekemiseen sekä jatkuvaan muutosten toteuttamiseen. Hassen turhautui aikoinaan siihen, että asiakasyritysten ja -organisaatioiden hyvät strategiat jäivät toteutuksessa puolitiehen. Kvist on kirjoittanut yhdessä muiden kollegoidensa kanssa useita eri kirjoja yksilön energiaan, huipputiimeihin, strategian käytännön toteuttamiseen sekä oivalluttavaa ja valmentavaa esimiestyötä koskeviin aiheisiin liittyen.

Niina Ratsula

CEO, Ethics & Compliance Adviser, Code of Conduct Company Oy

Niina Ratsula on Oikein toimimisen kulttuuri – Johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen -teoksen (2019) kirjoittaja sekä Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista.

Niina on muutosagentti, tutkija sekä eettisesti kestävän yrityskulttuurin ja vastuullisen johtamisen puolesta puhuja, jolla on yli vuosikymmenen kansainvälinen pörssiyritystausta eettisen liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Niinalla on takana satoja valmennuksia ja johtoryhmien sparrauksia yritysvastuun, compliance-ohjelmien ja eettisen liiketoiminnan kehittämisessä. Niina haastaa ihmisiä ja organisaatioita tarkastelemaan toiminnan vastuullisuutta yrityskulttuurista käsin ja sen pohjalta kehittämään johtamista, viestintää ja henkilöstön kouluttamista. Niina palkittiin vuonna 2019 vuoden Vastuullisena Vaikuttajana (Bonfire Agency).

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta